กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1667
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการแสดงออกของเปปไทด์ต้านจุลชีพในกุ้งที่ติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสภายหลังการใช้โปรไบโอติก และสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันชนิดต่าง ๆ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Study on antimicrobial peptides gene expression in infected shrimp, Litopenaeus vannamei with bacterial probionts and virus challenge after feeding with probiotics and immunostimulants
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: มลฤดี สนธิ
ศรีภาพรรณ ธาระนารถ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
คำสำคัญ: กุ้ง
ภูมิคุ้มกัน
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
แบคทีเรีย
โปรไบโอติก
ไวรัส
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การใช้โปรไบโอติกและสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันในการเพาะเลี้ยง ประสบความสำเร็จในการป้องกันและควบคุมโรคสัตว์นำการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลของเบต้ากลูแคน ยีสต์เซลล์ และจุลินทรีย์โปรไบโอติกจากน้ำหมัก ที่มีต่อการแสดงออกของยีนต้านจุลชีพชนิด crustin, penaeidin3 (LitvanPEN3) และ anti-lypopolysaccharide factor (LvALF1) ในเม็ดเลือดของกุ้ง โดยเทคนิค real time PCR ที่และวัน ของการทดลองจากผลการทดลองพบว่ากุ้งที่ได้รับอาหาร ผสมเซลล์ยีสต์ และโปรไบโอติกจากนำหมักมีการแสดงออกของยีน crustin และ Litvan PEN 3 ใน วันที่ของการเลี้ยง จากการทดลองในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าเซลล์ยีสต์ที่เลี้ยงจากชานอ้อย และจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่เตรียมจากน้ำหมักชนิดต่าง ๆ สามารถกระตุ้นให้มีการแสดงออกของยีนต้านจุลชีพในระดับห้องปฏิบัติการได้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1667
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น