กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1667
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorมลฤดี สนธิ
dc.contributor.authorศรีภาพรรณ ธาระนารถ
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
dc.date.accessioned2019-03-25T09:08:33Z
dc.date.available2019-03-25T09:08:33Z
dc.date.issued2558
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1667
dc.description.abstractการใช้โปรไบโอติกและสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันในการเพาะเลี้ยง ประสบความสำเร็จในการป้องกันและควบคุมโรคสัตว์นำการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลของเบต้ากลูแคน ยีสต์เซลล์ และจุลินทรีย์โปรไบโอติกจากน้ำหมัก ที่มีต่อการแสดงออกของยีนต้านจุลชีพชนิด crustin, penaeidin3 (LitvanPEN3) และ anti-lypopolysaccharide factor (LvALF1) ในเม็ดเลือดของกุ้ง โดยเทคนิค real time PCR ที่และวัน ของการทดลองจากผลการทดลองพบว่ากุ้งที่ได้รับอาหาร ผสมเซลล์ยีสต์ และโปรไบโอติกจากนำหมักมีการแสดงออกของยีน crustin และ Litvan PEN 3 ใน วันที่ของการเลี้ยง จากการทดลองในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าเซลล์ยีสต์ที่เลี้ยงจากชานอ้อย และจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่เตรียมจากน้ำหมักชนิดต่าง ๆ สามารถกระตุ้นให้มีการแสดงออกของยีนต้านจุลชีพในระดับห้องปฏิบัติการได้th_TH
dc.description.sponsorshipโครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectกุ้งth_TH
dc.subjectภูมิคุ้มกันth_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.subjectแบคทีเรียth_TH
dc.subjectโปรไบโอติกth_TH
dc.subjectไวรัสth_TH
dc.titleการศึกษาการแสดงออกของเปปไทด์ต้านจุลชีพในกุ้งที่ติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสภายหลังการใช้โปรไบโอติก และสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันชนิดต่าง ๆth_TH
dc.title.alternativeStudy on antimicrobial peptides gene expression in infected shrimp, Litopenaeus vannamei with bacterial probionts and virus challenge after feeding with probiotics and immunostimulantsen
dc.typeResearch
dc.year2558
dc.description.abstractalternativeUse of probiotics and immunostimulants has been widely accepted in shrimp aquaculture for prevent and control diseases. The objective of this study is to determine the effect of betaglucan, whole cell yeast and probiotics bacteria on antimicrobial gene expression in hemocyte of shrimps. The expressions of AMPs gene; crustin, penaeidin3 (LitvanPEN3) and antilypopolysaccharide factor (LvALF1) were observed by quantitative real time PCR at 7 and 14 days of experiment. The result showed that shrimps fed diet supplemented with whole cell yeast and probiotic from three differenced preparations had up-regulation crustin and LitvanPEN3 expression at 14 days. This experiment revealed that supplementation diet with probiotic and whole cells yeast can promote AMPs gene of shrimps in laboratory condition.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น