กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1569
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorเวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:07:13Z
dc.date.available2019-03-25T09:07:13Z
dc.date.issued2558
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1569
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของบัณฑิตและนิสิตที่มีต่อหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 2) ศึกษาความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาบัณฑิตและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่มีต่อหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1)บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ จำนวน 7 คน 2) นิสิตที่กำลังศึกษาในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ จำนวน 34 คน 3) ผู้บังคับบัญชาบัณฑิตและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ จำนวน 21 คน และ 4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า 1. ความคิดเห็นของบัณฑิตและนิสิตที่มีต่อหลักสูตรที่มีต่อหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ในภาพรวมเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก (u= 4.41) 2. ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาบัณฑิตและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบัรฑิตที่สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ในภาพรวมเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (u = 4.48) 3. ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่มีต่อหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์เห็นว่า ปรัชญา วัตถุประสงค์ และเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรมีความชัดเจน เหมาะสม และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง แต่ควรปรับลดจำนวนหน่วยกิตของหมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา ควรมีการบรรจุรายวิชาเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือวิธีการสอนแนวใหม่ทางด้านคณิตสาสตร์ศึกษา ควรมีการจัดหาเอกสาร ตำรส หนังสือ และสื่อต่าง ๆ ทางการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น และในภาพรวมของคุณภาพบัณฑิตส่วนใหญ่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรth_TH
dc.description.sponsorshipงานวิจัยนี้ได้รับทุนในการทำวิจัยจาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2558
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectคณิตศาสตร์ - - การสอนth_TH
dc.subjectหลักสูตร - - การประเมินth_TH
dc.subjectสาขาการศึกษาth_TH
dc.titleการประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.title.alternativeAn assessment of the master of education program in mathematics teaching, faculty of education Buraphaen
dc.typeงานวิจัย
dc.year2558
dc.description.abstractalternativeThis research study was conducted with the aims at 1) examining graduates and students' opinions towards the Master's of Education (M.Ed.) program in mathematics teaching, 2) studying opinions of supervisors and related personnel to the performance of graduates from the program, and 3) investigating opinions of the program administrative committee for the program. The population of the study were categorized into four groups i.e. 1) seven graduates from the M.Ed. program in mathematics teaching, 2) thirty-four current students of the program, 3) twenty one of the program graduates' supervisors and related personnel, and 4) five members of the program committee. The research instruments were questionnaires and construct interviews. The research results found that: 1. The graduates and the students ranked the appropriateness of the M.Ed. program in mathematics teaching curriculum in high level (u = 4.41). 2.The graduates' supervisors evaluated the program graduates' performance in high level (u = 4.48) and, 3. The five committee members of the program expressed that the philosophy of the program, the program objectives and structure, and the program courses were of appropriateness and practical application. However, the number of credits of the educational foundation courses should be reduced. There should be new courses in relation to innovations in pedagogies and new mathematics teaching methodologies. Also, more and up-to-date materials and media used for mathematics teaching should be provided. The overall quality of the graduates was satisfying, which met the program objectivesen
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น