กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1548
ชื่อเรื่อง: การยืดอายุการเก็บรักษากุ้งขาวต้มโดยการเคลือบด้วยน้ำมันหอมระเหยร่วมกับการบรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศ: ผลของการเคลือบน้ำมันหอมระเหย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Shelf-life extension of cooked white shrimp using essential oil coating and modified atmosphere packaging: Effected of essential oil coating
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สวามินี ธีระวุฒิ
ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: กุ้ง - - การเก็บและรักษา
น้ำมันหอมระเหย
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ระดับการยอมรับเนื้อกุ้งขาวต้มเคลือบน้ำมันหอมระเหยออริกาโน มีคุณลักษณะ 4 ด้าน คือ ลักษณะปรากฏ กลิ่น รสชาติและเนื้อสัมผัส โดยก้าหนดให้ระดับการยอมรับกลิ่นที่ต่ำกว่า 3 เป็นระดับการยอมรับที่ใช้ตัดสินอายุการเก็บรักษาเนื้อกุ้งขาวต้มเคลือบน้้ามันหอมระเหยออริกาโน ส่วนการลวกเนื้อกุ้งขนาด 60 - 70 ตัว/ กิโลกรัม ที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส คือ 3 นาที มีผลช่วยชะลอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางกายภาพ เคมี จุลินทรีย์และประสาทสัมผัส ได้ดีที่สุด ขณะที่การนำเนื้อกุ้งขาวต้มมาเคลือบด้วยสารละลายน้ำมันหอมระเหยออริกาโน 0.05% ที่ผสมสารละลายอัลจิเนต 0.002% ช่วยรักษาคุณภาพของเนื้อกุ้งได้ดีที่สุด โดยทั้งที่ระดับความเข้มข้น ของน้ำมันหอมระเหยออริกาโน 0.5% และ 1% ช่วยชะลอการเน่าเสียของเนื้อกุ้งต้มได้ และการนำเนื้อกุ้งขาวมาเคลือบด้วยน้ำมันหอมระเหยออริกาโน 0.5% สามารถชะลอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางกายภาพและประสาทสัมผัสได้ดีที่สุด ส่วนการเคลือบเนื้อกุ้งขาวด้วยน้้ามันหอมระเหยออริกาโน 1% ช่วยชะลอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมีได้ดีที่สุด ในขณะที่ทั้งการเคลือบด้วยน้้ามัน หอมระเหยออริกาโน 0.5% และ 1% มีประสิทธิภาพในการชะลอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทาง จุลชีววิทยาไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้เนื้อกุ้งขาวต้มในทุกชุดการทดลองยังตรวจไม่พบการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรค ทั้งโคลิฟอร์มแบคทีเรีย, E. coli, Salmonella spp., S. aureus และ Vibrio cholerae ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 28 วัน เนื้อกุ้งต้มที่เคลือบด้วยน้ำมันหอมระเหยออริกาโน 0.5% และ 1% สามารถเก็บได้นาน 10 วัน รองลงมาได้แก่ การเคลือบด้วยสารละลายอัลจิเนต 0.002% ซึ่งเก็บได้นาน 8 วัน ในขณะที่ตัวอย่างควบคุม เก็บได้เพียง 6 วัน (พิจารณาเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคในอาหารทะเลปรุงสุกต้องมีจ้านวนจุลินทรีย์ทั้งหมดไม่เกิน 6.0 log CFU/g) ข้อเสนอแนะ เนื้อกุ้งต้มที่เคลือบน้ำมันออริกาโนมีอายุการเก็บรักษาน้อย หากต้องการเพิ่มระยะเวลาการเก็บรักษาให้นานยิ่งขึ้น ควรใช้ร่วมกับการปรับสภาพบรรยากาศภายในบรรจุภัณฑ์ และสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในระดับครัวเรือนอาจศึกษาถึงผลของการใช้น้ามันหอมระเหยชนิดอื่นที่ผลิตได้ในประเทศ เช่น น้ำมันโหระพาหรือน้ำมันตะไคร้ต่อประสิทธิภาพในการยืดอายุการเก็บรักษาของเนื้อกุ้งต้ม
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1548
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2559_081.pdf1.77 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น