กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1544
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorพัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์th
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:07:11Z
dc.date.available2019-03-25T09:07:11Z
dc.date.issued2558
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1544
dc.description.abstractงานวิจัยนี้ได้ศึกษาการเตรียมเอนไซม์ตรึงรูปบนไคโตซานและซิลิก้าด้วยวิธีการดูดซับทางกายภาพ วิเคราะห์ adsorption kinetics และศึกษาความคงตัวของเอนไซม์ไลเปสตึงรูป พบว่า การตรึงเอนไซม์ไลเปสที่ผ่านการตกตะกอนด้วยแอมโมเนียมซัลเฟต 80 เปอร์เซ็นต์บนไคโตซานที่เวลา 6 และ 12 ชั่วโมง มีปริมาณเอนไซม์ที่ถูกดูดซับบนวัสดุสูงสุดใกล้เคียงกันที่ 0.0304 และ 0.0309 ไมโครกรัม/ มิลลิลิตร/ นาที ตามลำดับ และสามารถนำเอนไซม์ตรึงบนไคโตซานมาใช้ซ้ำโดยที่กิจกรรมของเอนไซม์คงเหลือมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ได้นาน 5 รอบ ในขณะที่ การตรึงเอนไซม์ ไลเปสที่ผ่านการตกตะกอนด้วยแอมโมเนียมซัลเฟต 80 เปอร์ดซ็นต์บนซิลิก้าที่เวลา 60 นาที มีปริมาณเอนไซม์ที่ถูกดูดซับบนวัสดุสูงสุดที่ 0.0415 ไมโครกรัม/ มิลลิลิตร/ นาที แต่สามารถนำเอนไซม์ตรึงบนซิลิก้ามาใช้ได้เพียงรอบเดียว เมื่อศึกษาความเสถียรของเอนไซม์ไลเปสอิสระและเอนไซม์ตรึงรูปที่พีเอชและอุณหภูมิต่าง ๆ พบว่า เอนไซม์อิสระมีเสถียรภาพดีที่สุดที่พีเอช 6 และอุณหภูมิห้อง (25+-2 องศาเซลเซียส) โดยมีกิจกรรมคงเหลือ 78.10 เปอร์เซ็นต์ และ 86.82 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ สำหรับเอนไซม์ตรึงบนไคโตซานมีเสถียรภาพดีที่สุดที่พีเอช 7 และอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส โดยมีกิจกรรมคงเหลือ 87.79 เปอร์เซ็นต์ และ 85.27 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ในขณะที่เอนไซม์บน ซิลิกามีความเสถียรที่สุดที่พีเอช 6 และที่ 70 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ตามกิจกรรมคงเหลือของเอนไซม์ตรึงบนซิลิกามีเสถียรภาพต่ำ และพบว่าทั้งเอนไซม์ไลเปสอิสระและตรึงรูปบนวัสดุทั้งสองชนิดไม่สามารถเปลี่ยนน้ำมันปาล์มไปเป็นไบโอดีเซลภายใต้สภาวะที่กำหนดได้th_TH
dc.description.sponsorshipโครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประเภทเงินรายได้ (เงินอุดหนุนรัฐบาล) ประจำปีงบประมาณ 2557en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectการย่อยสลายลิพิดth_TH
dc.subjectไลเปสth_TH
dc.subjectเอนไซม์th_TH
dc.subjectไบโอดีเซลth_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.titleการพัฒนาการใช้เอนไซม์ไลเปสที่มีประสิทธิภาพสูงจาก Bacillus sp. เพื่อการผลิตไบโอดีเซล.th_TH
dc.title.alternativeDevelopment and utilization of high-efficiency Bacillus sp. lipase for Biodiesel productionen
dc.typeResearch
dc.year2558
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น