กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1499
ชื่อเรื่อง: การศึกษาความสัมพันธ์ความเค้น-ความเครียดที่ไม่เป็นเส้นตรงใน สภาพไม่ระบายน้ำของดินเหนียวกรุงเทพฯ
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สยาม ยิ้มศิริ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: การระบายน้ำ
ดินเหนียว
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: โครงการวิจัยนี้ศึกษาพฤติกรรมความเค้น-ความเครียดแบบไม่เชิงเส้นของดินเหนียวกรุงเทพฯเพื่อหาค่าคุณสมบัติทางด้านโมดูลัสเฉือนที่ระดับความเครียดต่ำและเปรียบเทียบค่าโมดูลัสเฉือนของดินเหนียวที่ได้จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการและการทดสอบในสนาม อีกทั้งยังศึกษา ความสัมพันธ์ความเค้น-ความเครียดที่ไม่เป็นเส้นตรงในสภาพไม่ระบายน้ำของดินเหนียวกรุงเทพฯ และทำการวิเคราะห์ตัวแปรสำหรับแบบจำลอง พฤติกรรมต่าง ๆ การทดสอบดินทำโดยใช้เครื่องมือสามแกนและทดสอบแบบอัดตัวคายน้ำแบบเท่ากันทุกทิศทางและเฉือนแบบไม่ระบายน้ำ (CIUC)
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1499
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2559_062.pdf5.55 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น