กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1499
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสยาม ยิ้มศิริ
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:07:07Z
dc.date.available2019-03-25T09:07:07Z
dc.date.issued2557
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1499
dc.description.abstractโครงการวิจัยนี้ศึกษาพฤติกรรมความเค้น-ความเครียดแบบไม่เชิงเส้นของดินเหนียวกรุงเทพฯเพื่อหาค่าคุณสมบัติทางด้านโมดูลัสเฉือนที่ระดับความเครียดต่ำและเปรียบเทียบค่าโมดูลัสเฉือนของดินเหนียวที่ได้จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการและการทดสอบในสนาม อีกทั้งยังศึกษา ความสัมพันธ์ความเค้น-ความเครียดที่ไม่เป็นเส้นตรงในสภาพไม่ระบายน้ำของดินเหนียวกรุงเทพฯ และทำการวิเคราะห์ตัวแปรสำหรับแบบจำลอง พฤติกรรมต่าง ๆ การทดสอบดินทำโดยใช้เครื่องมือสามแกนและทดสอบแบบอัดตัวคายน้ำแบบเท่ากันทุกทิศทางและเฉือนแบบไม่ระบายน้ำ (CIUC)th_TH
dc.description.sponsorshipรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ปีที่ 1 ของ โครงการ 2 ปี) โครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectการระบายน้ำth_TH
dc.subjectดินเหนียวth_TH
dc.subjectสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัยth_TH
dc.titleการศึกษาความสัมพันธ์ความเค้น-ความเครียดที่ไม่เป็นเส้นตรงใน สภาพไม่ระบายน้ำของดินเหนียวกรุงเทพฯth_TH
dc.typeResearchth_TH
dc.year2557
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2559_062.pdf5.55 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น