กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14849
ชื่อเรื่อง: การกระทำบนกรุปและสมการเชิงฟังก์ชัน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: -
จิรวัฒน์ บุญพิบูลย์มิตร
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คำสำคัญ: Science and Technology
ฟังก์ชัน
สมการเชิงฟังก์ชัน
สมการ
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาคณิตศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2549
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาคณิตศาสตร์
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วทม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14849
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2545-2552

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
chapter2.pdf142.41 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น