กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1480
ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มสัตว์ทะเลที่มีโลโฟฟอร์ (Lophophorates) บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทย ประจำปี 2556
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Marine biodiversity of lophophorates along the eastern coast of gulf of Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุเมตต์ ปุจฉาการ
คมสัน หงภัทรคีรี
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: ไบรโอซัว
อนุกรมวิธาน
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: คณะผู้วิจัยทำการสำรวจและเก็บตัวอย่างกลุ่มสัตว์ทะเลที่มีโลโฟฟอร์ บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกประจำปีงบประมาณ 2556 โดยสำรวจบริเวณเกาะเหลือมน้อย หมู่เกาะไผ่, หาดเทียน หมู่เกาะแสมสาร, หมู่เกาะล้าน และเกาะท้ายตาหมื่น หมู่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2555 ถึงเดือนมกราคม 2557 โดยการดำน้ำแบบ Scuba diving เดินสุ่มสำรวจ ในเวลากลางวันตั้งแต่ชายฝั่งทะเลออกไปจนถึงขอบนอกแนวในแต่ละระบบนิเวศ จากการสำรวจพบตัวอย่างสัตว์ทะเลที่มีโลโฟฟอร์ในไฟลัมไบรโอซัว (Bryozoa) จำนวน 2 คลาส คือ คลาส Gymnolaemata และ Stenolaemata 2 อันดับ คือ Cheilostomata และ Cyclostomata. 12 วงศ์ ได้แก่ Antroporidae, Calloporidae, Electridae, Escharinidae, Exechonellidae, Microporellidae, Onychocellidae, Phidoloporidae, Savignyellidae, Smittinidae, และTubuliporidae. 12 สกุล ได้แก่ Antropora, Cauloramphus, Puellina,Conopeum ina, Bryopesanser, Exechonella, Microporella, Smittipora, Rhynchozoon, Savignyella, Parasmittina และTubulipora รวมทั้งหมด 37 ชนิด ไบรโอซัวที่พบจากการศึกษามีรูปแบบการเจริญแบบเคลือบเป็นกลุ่มเด่นและการแพร่กระจายเกาะติดบนเปลือกหอย เศษซากหรือวัตถุใต้น้ำในแนวปะการัง ไบรโอซัวที่พบมากที่สุดคือ วงศ์ Antroporidae (13 ชนิด,35%) รองลงมาคือ Family Microporellidae (6 ชนิด, 16%) รองลงมาคือ Family Phidoloporidae (5 ชนิด, 14%) นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างไบรโอซัวที่ไม่สามารถจำแนกชนิดได้อีกไม่น้อยกว่า 80 ชนิด การจำแนกชนิดไม่สามารถจำแนกลงถึงระดับชนิดได้เนื่องจากเอกสารอ้างอิงมีอยู่จำกัด ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของตัวอย่างไม่สอดคล้องกับชนิดในข้อมูลและเอกสารอ้างอิง และยังไม่ได้รับการยืนยันชนิดจากนักวิจัยสนับสนุน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1480
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น