กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1480
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสุเมตต์ ปุจฉาการ
dc.contributor.authorคมสัน หงภัทรคีรี
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
dc.date.accessioned2019-03-25T09:07:06Z
dc.date.available2019-03-25T09:07:06Z
dc.date.issued2557
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1480
dc.description.abstractคณะผู้วิจัยทำการสำรวจและเก็บตัวอย่างกลุ่มสัตว์ทะเลที่มีโลโฟฟอร์ บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกประจำปีงบประมาณ 2556 โดยสำรวจบริเวณเกาะเหลือมน้อย หมู่เกาะไผ่, หาดเทียน หมู่เกาะแสมสาร, หมู่เกาะล้าน และเกาะท้ายตาหมื่น หมู่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2555 ถึงเดือนมกราคม 2557 โดยการดำน้ำแบบ Scuba diving เดินสุ่มสำรวจ ในเวลากลางวันตั้งแต่ชายฝั่งทะเลออกไปจนถึงขอบนอกแนวในแต่ละระบบนิเวศ จากการสำรวจพบตัวอย่างสัตว์ทะเลที่มีโลโฟฟอร์ในไฟลัมไบรโอซัว (Bryozoa) จำนวน 2 คลาส คือ คลาส Gymnolaemata และ Stenolaemata 2 อันดับ คือ Cheilostomata และ Cyclostomata. 12 วงศ์ ได้แก่ Antroporidae, Calloporidae, Electridae, Escharinidae, Exechonellidae, Microporellidae, Onychocellidae, Phidoloporidae, Savignyellidae, Smittinidae, และTubuliporidae. 12 สกุล ได้แก่ Antropora, Cauloramphus, Puellina,Conopeum ina, Bryopesanser, Exechonella, Microporella, Smittipora, Rhynchozoon, Savignyella, Parasmittina และTubulipora รวมทั้งหมด 37 ชนิด ไบรโอซัวที่พบจากการศึกษามีรูปแบบการเจริญแบบเคลือบเป็นกลุ่มเด่นและการแพร่กระจายเกาะติดบนเปลือกหอย เศษซากหรือวัตถุใต้น้ำในแนวปะการัง ไบรโอซัวที่พบมากที่สุดคือ วงศ์ Antroporidae (13 ชนิด,35%) รองลงมาคือ Family Microporellidae (6 ชนิด, 16%) รองลงมาคือ Family Phidoloporidae (5 ชนิด, 14%) นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างไบรโอซัวที่ไม่สามารถจำแนกชนิดได้อีกไม่น้อยกว่า 80 ชนิด การจำแนกชนิดไม่สามารถจำแนกลงถึงระดับชนิดได้เนื่องจากเอกสารอ้างอิงมีอยู่จำกัด ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของตัวอย่างไม่สอดคล้องกับชนิดในข้อมูลและเอกสารอ้างอิง และยังไม่ได้รับการยืนยันชนิดจากนักวิจัยสนับสนุนth_TH
dc.description.sponsorshipโครงการวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจำปี 2556en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectไบรโอซัวth_TH
dc.subjectอนุกรมวิธานth_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.titleความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มสัตว์ทะเลที่มีโลโฟฟอร์ (Lophophorates) บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทย ประจำปี 2556th_TH
dc.title.alternativeMarine biodiversity of lophophorates along the eastern coast of gulf of Thailanden
dc.typeงานวิจัย
dc.year2557
dc.description.abstractalternativeSpecies diversity of marine lophophorates had been investigated along the coast of Chon Buri province,the eastern coast of Thailand. The collections were conducted 4 times during November, 2012 by using Scuba diving , skin diving and walk census during daytime, randomly throughout collection sites. The result of lophophorates were found only phylum Bryozoa with yielded 37 species, from 2 classes (Gymnolaemata and Stenolaemata), 2 orders (Cheilostomata and Cylostomata), 12 families riamely antroporidae, Calloporidae, Cribrilinidae, Electridae, Exechonellidae, Microporellidae,Onychocellidae, phidoloporidae, Savignyellidae, Smittinidae, and tubuliporidae and 12 genera namely Antropora, Cauloramphus, puellina, ina, Bryopesanser, Exechonella, Microporella, smittipora Rhynchozoon Savignyella Parasmittina and Tubulipora The most abundant sponge groups in the area were family Antroporidae (35 spp., 35%) follow by Family Microprellidae (6 spp., 16%) and family phidoloporidae (5 spp., 14%) The most abundance of bryozoan growth form is encrusting with attached on shells and rock substrates The results also showed more then 80 unknown species which cannot identified. Ln addition, the main problems of this study were lack of reference and information materials, the morphology characters of bryozoan ere not compatible to the reference and the voucher specimens had not been confirm by the foreign experten
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น