กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1410
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorธนิดา ตระกูลสุจริตโชค
dc.contributor.authorปริยา นุพาสันต์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:04:33Z
dc.date.available2019-03-25T09:04:33Z
dc.date.issued2557
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1410
dc.description.abstractวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือ การสังเคราะหือินเทอร์เพนิเทรทิงพอลิเมอร์เน็ตเวิร์ค ระหว่างไคโตซาน/พอลิ (ไฮดรอกซีเอทิล เมทาไครเลท) (CHI/PKEMA IPNs) ที่มีการเชื่อมโยงระหว่างโมเลกุลภายใต้สภาวะการทดลองต่าง ๆ โดยพอลิเมอไรเซชันของไฮดรอกซีเอทิล เมทาไครเลทมอนอเมอร์ถูกริเริ่มด้วยการแตกตัวของ K2 S2 O8 และเชื่อมโยงระหว่างโมเลกุลด้วยเอทิลีนไกลคอล ไดเมทาไครเลท ส่วนไตโตซานที่มีโครงสร้างแบบร่างแหถูกเตรียมขึ้นโดยใช้กลูตารัลดีไฮด์เป็นสารเชื่อมโยงระหว่างโมเลกุล สมบัติของ IPNs ที่เตรียมขึ้นถูกวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องกราด เทคนิคฟูริเออร์ทรานฟอร์มอินฟราเรด สเปกโทรสโกปี การบวมตัวในตัวทำละลายและทดสอบสมบัติความทนต่อแรงดึง นอกจากนี้ IPN ที่อัตราส่วน 80CHI/20PHEMA ได้นำไปเตรียมเป็นคอมโพสิตเมมเบรนกับซิงค์ออกไซด์ขนาดอนุภาคระดับนาโนเมตร (nano-ZnO) จากนั้นวิเคราะห์สมบัติทางเคมี สมบัติทางกายภาพ และสมบัติการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ถูกทดสอบโดยใช้จุลินทรีย์สองชนิดคือ S. aureus และ E.coli พบว่า CHI/PHEMA IPNs ไม่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อได้ แต่นาโนคอมโพสิต IPNs แสดงสมบัติการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทั้งสองชนิด และประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มองค์ประกอบของ nano-ZnO ในตัวอย่างth_TH
dc.description.sponsorshipทุนอุดหนุนโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชth_TH
dc.subjectไคโตซานth_TH
dc.titleเมมเบรนไคโตซาน/พอลิ (อะคริเลต) อินเทอร์เพนิงเทรทิง พอลิเมอร์เน็ทเวิร์ค สำหรับใช้งานด้านชีวการแพทย์th_TH
dc.title.alternativeChitosan/poly (acrylate) interpenetrating polymer network membranes for biomedical applicationen
dc.typeResearch
dc.year2557
dc.description.abstractalternativeThe purpose of this study was to prepare interpenetrating polymer networks of chitosan/poly(hydroxyethyl methacrylate) (CHI/ PHEMA IPNs) under different experimental conditions. Both homopolymers were chemically crosslinked. The polymerization of hydroxyethy methacrylate monomer was initiated dissociation of K2 S2 O8 and crosslinking with ethyleneglycol dimethacrylate. The chitosan network was achieved using glutaraldehyde as a crosslinking agent. Properties of the prepared IPNs were analyzed by several techniques, such as scanning electron microscopy (SEM), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), swelling and tensile testing. Furthermore, the 80CHI/20PHEMA composite was used to prepared composite membranes with zinc oxide nano-particles. The chemical, physical properties of the membranes were characterized. Their anti-microbial property was also investigated using two species of bacteria, the S. aureus and E. coli. The results showed that the ZnO nano-composites IPNs possessed antibacterial property while none of this property was observed from the pure-IPN. The antibacterial activity of the nano-composites was enhanced by increasing the amount of nano-ZnO.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น