กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1401
ชื่อเรื่อง: สภาวะความลุ่มหลงในโลกของสังคมวัตถุนิยม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The enslavement in materialism society
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ปนท ปลื้มชูศักดิ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: จิตรกรรม
สาขาปรัชญา
วันที่เผยแพร่: 2550
สำนักพิมพ์: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยประเภทการพัฒนาโดยการทดลอง (Experimental development) ในสาขาปรัชญา กลุ่มวิชาศิลปกรรม เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม จิตกรรมเทคนิคผสม มีเนื้อหาเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมเพื่อถ่ายทอดภาพจินตนาการ แสดงถึงสภาวะความลุ่มหลงของสังคมในโลกของค่านิยมทางวัตถุ ที่ขาดจุดยึดเหี่ยวหลักในการดำเนินชีวิต ล่องลอยตามกระแสความเคลื่อนไหวของโลหแห่งวัตถุ แสดงให้เห็นในอีกแง่มุมหนึ่งของผู้คน ให้ตระหนักถึงคุณค่าความดีงาม ความพอเพียงใช้ชีวิตดำรงชีวิตอย่างมีสติ ในการอยู่ร่วมกัน ด้วยเทคนิควิธีการสื่อวัสดุ ที่หลากหลายและกระบวนการสรา้งสรรค์ทางจิตกรรมที่มุ่งเน้นความคิดในการสรา้งสรรค์และการแสดงออกในแนวทางส่วนบุคคล
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1401
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น