กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/13990
ชื่อเรื่อง: ผลกระทบของการพัฒนาอุตสาหกรรมในโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก ต่อชุมชนประมงกรณีศึกษาชุมชนคลองตำหรุ จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: 
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์
กมลวรรณ ฉัตรมงคล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คำสำคัญ: การพัฒนาอุตสาหกรรม -- ผลกระทบ
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
Humanities and Social Sciences
ชุมชนคลองตำหรุ -- ชลบุรี
การพัฒนาอุตสาหกรรม -- แง่สังคม
วันที่เผยแพร่: 2546
สำนักพิมพ์: คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: 
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (รป.ม.) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/13990
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2545-2552

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
43912058.pdf6.7 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น