กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1374
ชื่อเรื่อง: ผลของอาหารต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย และการเจริญพันธุ์ของกุ้งการ์ตูน (Hymenocera picta) ที่เกิดจากการเพาะเลี้ยง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effect of foods on growth, survival and maturation of the captive bred harlequin shrimp, Hymenocera picta
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จารุนันท์ ประทุมยศ
ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน
วิไลวรรณ พวงสันเทียะ
ศิริวรรณ ชูศรี
วิรชา เจริญดี
วรเทพ มุธุวรรณ
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: กุ้งการตูน - - อาหาร - - การผลิต
กุ้งการ์ตูน - - การเพาะเลี้ยง
กุ้งทะเล - - การเพาะเลี้ยง
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: กุ้งการ์ตูน (Hymenocera picta, Dana 1852) เป็นกุ้งทะเลที่มีสีสันสวยงามและมีมูลค่าในการซื้อขายสูงข้อจำกัดของการเพาะเลี้ยงกุ้งการ์ตูนเพื่อการค้าพฤติกรรมการกินดาวทะเลเป็นอาหารโดยเฉพาะดาวแดง (Linckia multiflora) ซึ่งมีราคาแพงและอาจหาซื้อไม่ได้ตลอดปี ในการศึกษานี้ ทำการศึกษาพฤติกรรมการยอมรับอาหารทดแทนชนิดอื่นที่หาได้ง่ายในราคาถูกเพื่อใช้ทดแทนดาวแดงและศึกษาผลของการเลี้ยงกุ้งการ์ตูนด้วยดาวทะเลจากธรรมชาติในปริมาณการใช้ที่ลดลงต่อการรอดตาย การเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ของกุ้งการ์ตูน ในการทดลองที่ 1 ศึกษาพฤติกรรมการยอมรับอาหารของกุ้งการ์ตูน ชนิดอาหารที่ศึกษาได้แก่ ดาวทราย (Astropecten sp.) ดาวแสงอาทิตย์ (Luidia maculate) ดาวหมอนปักหมุด (Culcita novaeguineae) ปลิงทะเล (Holothuria leucospilota) และดาวแดง (L. multiflora) ทำการทดลองในกุ้งการ์ตูน 2 เดือนจำนวน 15 ตัว ที่อดอาหาร 1 สัปดาห์ โดยอัตราส่วนการให้อาหาร:กุ้งการ์ตูน คือ 1:1 ผลการทดลองพบว่ากุ้งการ์ตูนยอมรับเฉพาะดาวทราย ดาวแสงอาทิตย์และดาวแดงเป็นอาหาร กุ้งการ์ตูนเดินเดินเข้าหาดาวทรายอย่างรวดเร็วและพลิกดาวทรายให้หงายท้องก่อนกินเป็นอาหารภายในระยะเวลา 5 นาที กุ้งการ์ตูนมีพฤติกรรมตอบสนองต่อดาวแสงอาทิตย์และดาวแดงคือการเดินสำรวจบนลำตัวดาวก่อนที่แกะเปลือกดาวเพื่อกินเนื้อเยื่อรวมเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ชม แสดงว่าพฤติกรรมการกินอาหารของกุ้งการ์ตูนเกี่ยวข้องกับการได้รับสัมผัสสารเคมีที่มีในน้ำจากดาวทะเล และการมองเห็นเหยื่อ ในการทดลองที่ 2 ศึกษาผลของการเลี้ยงกุ้งการ์ตูนด้วยดาวทรายและเปรียบเทียบกับดาวแดงในระยะเวลา 5 เดือน โดยมีวิธีการให้อาหารกินดังนี้ 1) การให้กินดาวแดงที่มีชีวิตทุกวัน 2) การให้กินดาวทรายมีชีวิตทุกวัน 3) การให้กินดาวแดงมีชีวิตทุกวัน 1 สัปดาห์ เว้น 1 สัปดาห์ 4) การให้กินดาวทรายมีชีวิตทุกวัน 1 สัปดาห์ เว้น 1 สัปดาห์ 5)การให้กินดาวแช่แข็งทุกวัน และ 6) การให้กินดาวทรายแช่แข็งทุกวัน ผลการทดลองพบว่าในกุ้งการ์ตูนเพศผู้และเพศเมียที่กินอาหารมีชีวิตมีการรอดตายและการเจริญเติบโตดีกว่ากุ้งการ์ตูนที่กินอาหารไม่มีชีวิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05) กุ้งการ์ตูนที่ให้กินดาวแดงมีชีวิตรอดตาย 100 เปอร์เซ็นต์ แต่กุ้งการ์ตูนที่ให้กินดาวทรายที่มีชีวิตทุกวันและให้กินสลับกับการอดอาหรรอดตาย 85 และ 67 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ กุ้งการ์ตูนเพศเมียมีการเจริญเติบโตเร็วกว่ากุ้งการ์ตูนเพศผู้ กุ้งการ์ตูนเพศผู้ที่กินอาหารมีชีวิตทุกวิธีการให้กินมีการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05) กุ้งเพศเมียที่กินดาวทรายและดาวแดงมีชีวิตตลอดเวลามีการเติบโตด้านน้ำหนักและความยาวไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05) กุ้งการ์ตูนเพศเมียที่กินดาวแดงทุกวันและกินดาวทรายทุกวันมีอายุเฉลี่ยเริ่มว่างไข่ 5 เดือน กุ้งการ์ตูนเพศเมียที่กินดาวแดงทุกวัน 1 สัปดาห์ เว้น 1 สัปดาห์ มีอายุเฉลี่ยเริ่มวางไข่ 5.5 เดือน ไข่กุ้งการ์ตูน เพศเมียที่กินอาหารเหล่านี้พัฒนาการเป็นลูกกุ้งพร้อมฟักในระยะเวลา 14 วันและมีจำนวนลูกกุ้งการ์ตูนแรกฟักเพิ่มขึ้นเมื่อกุ้งการ์ตูนเพศเมียมีขนาดโตมากขึ้น โดยวิธีการเลี้ยงกุ้งการ์ตูนด้วยดาวทรายทุกวันและการเลี้ยงด้วยดาวแดงโดยวิธีการให้กินอาหารสลับกับการงดกินอาหารสามารถเป็นทางเลือกในการเลี้ยงกุ้งการ์ตูนโดยได้ แต่การเลี้ยงกุ้งการ์ตูนด้วยดาวแดงโดยวิธีการให้กินอาหารสลับกับการงดกินอาหารควรปรับระยะเวลาที่ให้กุ้งการ์ตูนกินอาหารนานกว่าระยะเวลาที่ให้กุ้งการ์ตูนอดอาหาร
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1374
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น