กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1357
ชื่อเรื่อง: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการสื่อสารการตลาดให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ในโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Participatory action research for marketing communication knowledge of an "One Tambon Product Project" entrepreneur in Chonburi
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: การมีส่วนร่วม
การสื่อสารการตลาด
ตราสินค้า
สาขาเศรษฐศาสตร์
หนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยเรื่องนี้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และแผนการสื่อสารการตลาดตราผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ในโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” ในจังหวัดชลบุรี ผ่านการมีส่วนร่วมโดยใช้วิธีการวิชัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกอย่างไม่เป็นทางการ การสังเกตการณ์ และการออกภาคสนามตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2556 กับผู้ประกอบการกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรบ้านตม ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยภายใต้ 4 กระบวนการ โดยเริ่มจากกระบวนการการสร้างความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน การวิเคราะห์ปัญหาแบบมีส่วนร่วม การวางแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และการปฏิบัติและถอดประสบการณ์แบบมีส่วนร่วมผลการวิจัยพบว่า ตัวแทนของกลุ่มบ้านตมสามารถพัฒนาความรู้และความสามารถในการสร้างแผนการสื่อสารการตลาดได้ในระดับหนึ่ง มีทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินการตามแผนการสื่อสารการตลาดที่วางไว้ และยังดำเนินงานด้านสื่อสารการตลาดต่อได้ด้วยตนเองหลังจากที่โครงการได้จบลง
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1357
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2566_140.pdf5.81 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น