Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 451
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับการให้อภัยของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ภาคกลางดลดาว ปูรณานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ไพรัตน์ วงษ์นาม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อะเคื้อ กุลประสูติดิลก; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2555ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยองสมพงษ์ ปั้นหุ่น; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นลินี สุวรรณโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.
2555การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องเปิดประตูสู่ระยอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พัชรี เอ็นดูราษฎร์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
2555การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานโรงเรียนบ้านทับร้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2ภารดี อนันต์นาวี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณัฐณิชานันท์ พิมพ์ทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2555การใช้ประดิษฐกรรมท้องถิ่นในการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สมเจตน์ แก้วกันใจ,2500; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2555วัดจีนประชาสโมสร (เล่งฮกยี่) : ศิลปกรรม ความหมายทางสัญลักษณ์และบทบาทวัดพระพุทธศาสนาฝ่ายจีนธวัช ปุณโณทก; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุชาติ เถาทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วันชัย แก้วไทรสุ่น; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา
2555ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายอำเภอคลองหาด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1สุเมธ งามกนก; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เรียมจิต พันพิทักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2555สภาพปัญหาและแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวการปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดสุรินทร์สุรัตน์ ไชยชมภู; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมุทร ชำนาญ; อาจารยที่ปรึกษาร่วม; บุญเสริม สำราญดี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2555ผลของการใช้กิจกรรมการกระจ่างค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเองของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี โครงการเกษตรเพื่อชีวิตมานพ แจ่มกระจ่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุรินทร์ สุทธิธาทิพย์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สมพงษ์ บุญญา,2503; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2555การพัฒนาแบบวัดความสามารถทางปัญญาออนไลน์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายไพรัตน์ วงษ์นาม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุรีพร อนุศาสนนันท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ระพินทร์ ฉายวิมล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สถิตย์ ประสิทธากรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา