กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1273
ชื่อเรื่อง: พอลิเมอร์นาโนคอมโพสิตลาเทกซ์ : สมบัติต้านการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์และสมบัติทางเคมีกายภาพ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Polymer nanocomposite latex : antimicrobial and physicochemical properties
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค
ปริยา นุพาสันต์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: นาโนคอมพอสิต
โพลิเมอร์
สารต้านการติดเชื้อ
สารต้านจุลชีพ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะลดปัญหาการเกาะตัวกันและปรับปรุงสมบัติการกระจายตัวของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ในพอลิเมอร์เมทริกซ์ โดยการกราฟต์เมทิล เมทาไครเลต บนผิวหน้าของนาโนซิงค์ออกไซด์ด้วยเทคนิคพอลิเมอไรเซซันแบบแรดิคัล ขั้นตอนแรกเตรียมพันธะคู่บนผิวนาโน-ซิงค์ออกไซด์ โดยการทำปฏิกิริยากับสารควบคู่ (y-methacryloxypropyl trimethoxysilane) หลังจากนั้นกราฟต์ด้วยเมทิล เมทาไครเลต นำผลิตภัณฑ์ (ZnO-g-PMMA) ไปทดสอบการตกตะกอนพบว่า อนุภาคนาโน นซิงค์ออไซด์ที่ดัดแปลงผิวหน้าเกิดการเกาะตัวของอนุภาคในพอลิเมอร์เมทริกซ์น้อยลง สามารถการกระจายตัวของอนุภาคในตัวทำละลายดีขึ้น จากนั้นเตรียมนาโนคอมโพสิต ลาเทกซ์โดยใช้เมทิลเมทาไครเลต และอะคริลิค แอซิดมอนอเมอร์ โดยเทคนิคพอลิเมอร์ไรเซชันแบบอิมัลชันได้ ZnO-g/PMMA-E และ ZnO-g/PAA-E ตามลำดับ นำนาโนคอมโพสิตที่เตรียมได้ไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิค FT-IR, TEM, XRD, TGA และทดสอบประสิทธิภาพการต้านเชื้อแบคทีเรีย การกราฟต์พอลิเมอรไรเซชันบนอนุภาคคอมโพสิตยืนยันได้จากเทคนิค Ft-IR และภาพถ่าย TEM ผลจาก TGA เทอร์โมแกรมแสดงให้เห็นว่านาโนคอมโพสิตมีเสถียรภาพทางความร้อนดีกว่าโฮโมพอลิเมอร์ และนาโนคอมโพสิตแสดงสมบัติการต้านเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli ทีดี
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1273
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น