กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1267
ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายทางชนิดของโคพีพอดและไมซิดในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเลหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Species diversity of copepods and mysids in the marine plant genetic conservation area, Mo Ko Samaesarn, Chon Buri Province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ขวัญเรือน ศรีนุ้ย
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: ความหลากหลายทางชีวภาพ
พันธุศาสตร์พืช
หมู่เกาะแสมสาร
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: จากการศึกษาทำการรวบรวมความหลากชนิดของโคพีพอดและไมชิด ทั้งสิ้น 5 ครั้ง ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงกันยายน 2555 เก็บตัวอย่างด้วยถุงลากแพลงก์ตอน และ Sledge net ขนาดตาข่าย 330 ไมโครเมตร จากบริเวณชายหาดรอบเกาะแรด รวมทั้งกลางร่องน้ำระหว่างเกาะแรดกับเกาะแสมสาร พบดคพีพอด ทั้งสิ้น 4 อันดับ 12 ครอบครัว 14 สกุล 19 ชนิด ส่วนไมซิด พบทั้งสิ้น 3 ครอบครัวย่อย 3 เผ่าพันธุ์ 6 สกุล 6 ชนิด นอกจากนี้ผลงานวิจัย 5 ปี ที่ผ่านมาพบรายงานใหม่ของโคพีพอดในอ่าวไทย 3 ชนิด ได้แก่ Pseudodiaptomus ishigakiensis Nishida 1985, Pseudodiaptomus andamanensis Pillai 1980 และ P. galleti Rose, 1957 รวมถึงไมซิดที่พบเป็นชนิดรายงานใหม่ของอ่าวไทย 2 ชนิด ได้แก่ Anisomysis sp. และ Anisomysis ijimai Nakasawa, 1910
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1267
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น