กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1267
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorขวัญเรือน ศรีนุ้ย
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
dc.date.accessioned2019-03-25T09:04:23Z
dc.date.available2019-03-25T09:04:23Z
dc.date.issued2556
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1267
dc.description.abstractจากการศึกษาทำการรวบรวมความหลากชนิดของโคพีพอดและไมชิด ทั้งสิ้น 5 ครั้ง ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงกันยายน 2555 เก็บตัวอย่างด้วยถุงลากแพลงก์ตอน และ Sledge net ขนาดตาข่าย 330 ไมโครเมตร จากบริเวณชายหาดรอบเกาะแรด รวมทั้งกลางร่องน้ำระหว่างเกาะแรดกับเกาะแสมสาร พบดคพีพอด ทั้งสิ้น 4 อันดับ 12 ครอบครัว 14 สกุล 19 ชนิด ส่วนไมซิด พบทั้งสิ้น 3 ครอบครัวย่อย 3 เผ่าพันธุ์ 6 สกุล 6 ชนิด นอกจากนี้ผลงานวิจัย 5 ปี ที่ผ่านมาพบรายงานใหม่ของโคพีพอดในอ่าวไทย 3 ชนิด ได้แก่ Pseudodiaptomus ishigakiensis Nishida 1985, Pseudodiaptomus andamanensis Pillai 1980 และ P. galleti Rose, 1957 รวมถึงไมซิดที่พบเป็นชนิดรายงานใหม่ของอ่าวไทย 2 ชนิด ได้แก่ Anisomysis sp. และ Anisomysis ijimai Nakasawa, 1910th_TH
dc.description.sponsorshipได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2555 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2556en
dc.language.isohth_TH
dc.publisherสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectความหลากหลายทางชีวภาพth_TH
dc.subjectพันธุศาสตร์พืชth_TH
dc.subjectหมู่เกาะแสมสารth_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.titleความหลากหลายทางชนิดของโคพีพอดและไมซิดในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเลหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรีth_TH
dc.title.alternativeSpecies diversity of copepods and mysids in the marine plant genetic conservation area, Mo Ko Samaesarn, Chon Buri Provinceen
dc.typeResearch
dc.year2556
dc.description.abstractalternativeThe studies were collected 5 times between on species diversity of copepods and mysids in January to September 2012 at Rad lsland and between Rad lsland and Samaesarn lsland. Samples were collected by using plankton net and sledge net (0.00 mm mesh). The subclass of copepoda were found as 12 families 14 genus and 19 species belonging to 4 orders. Sixgenus and six species belonging to 3 families of order mysidacea were found. Results of the total 5 years studying were found three new records of copepods e.g. Pseudodiaptomus ishigakiensis Nishida 1985, Pseudodiaptomus andamanensis Pillai 1980, and Pseudodiaptomus galleti Rose, 1957 and the two new records of mysids were found e.g. Anisomysis sp. and Anisomysis ijimai Nakasawa, 1910.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น