กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12158
ชื่อเรื่อง: การศึกษาสถานภาพและบทบาทผู้หญิงในนวนิยายของณารา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Study of sttus nd roles of femle chrcters in Nr's novels
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ
ณัฐา ค้ำชู
เสาวคนธ์ วงศ์ศุภชัยนิมิต
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: Humanities and Social Sciences
บทบาทตามเพศ
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา
สตรีในวรรณกรรม
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: 
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12158
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2558-2559

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
52921173.pdf1.61 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น