กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1139
ชื่อเรื่อง: การพัฒนา triaxial apparatus เพื่อการทดสอบ triaxial test ขั้นสูง : ด้านการวัดความเครียดในแนวตั้ง
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สยาม ยิ้มศิริ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: ปฐพีกลศาสตร์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
วันที่เผยแพร่: 2548
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: โครงการวิจัยและพัฒนานี้เป็นการพัฒนาเครื่องมือใหม่เพื่อให้ได้ triaxial apparatus ที่มีความสมบูรณ์ในด้านการวัดความเครียดในแนวตั้งเพื่อให้เหมาะกับการทดสอบขั้นสูง ฉะนั้นโครงการนี้จะกระทำในห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ ของภาควิชาวิศวกรรมโยธาเป็นหลัก โดยระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนาสามารถแบ่งออกได้เป็นสามส่วนหลัก คือ (i) การพัฒนาด้าน hardware ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบการวัดความเครียดในแนวตั้งให้สามารถวัดความเครียดขนาดเล็กได้แม่นยำขึ้น ซึ่งอุปกรณ์ที่จำเป็นจะได้จากการจัดซื้อ โดยจะมีอุปกรณ์สำคัญที่ต้องจดซื้อเพิ่มเติม คือ proximity transducer (ii) การพัฒนาด้วย software ซึ่งเป็นการพัฒนา software ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลการ transducer ตัวใหม่นี้ และ (iii) การทดลองในห้องปฏิบัติการ เพื่อศึกษาคุณสมบัติของระบบที่ได้พัฒนาขึ้นมาในด้าน calibration characteristic, resolution, และ stability
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1139
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น