กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/112
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorกชกร สังขชาติth
dc.contributor.authorสมหมาย แจ่มกระจ่างth
dc.contributor.authorสุจินดา ม่วงมีth
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T08:45:49Z
dc.date.available2019-03-25T08:45:49Z
dc.date.issued2545
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/112
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพความเป็นจริงและความต้องการจริงของผู้สูงอายุในการรับบริการสวัสดิการสังคมของภาครัฐบาล กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้สูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จำนวน 370 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและเจาะลึกแบบสัมภาษณ์ได้ผ่านการทดสอบแล้ว การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การบรรยายเชิงพรรณาความ โดยใช้สถิติแบบร้อยละในการบรรยายสถานภาพความเป็นจริงและความต้องการจริงของผู้สูงอายุ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้1. สภาพความเป็นจริงของผู้สูงอายุในการได้รับบริการสวัสดิการสังคม ปรากฏผลดังนี้1.1 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ทราบเกี่ยวกับการรับบริการสวัสดิการสังคม คิดเป็นร้อยละ 61.60 1.2 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ได้รับการบริการสวัสดิการสังคม คิดเป็นร้อยละ 83.20 และได้รับการบริการสวัสดิการสังคม คิดเป็นร้อยละ 16.80ประเภทของบริการสวัสดิการสังคมที่รับจัดให้ และผู้สูงอายุได้รับมากที่สุด คือลดค่ารักษาพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 48.50 รองลงมาคือ ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุในการให้บริการสังคมสงเคราะห์ คิดเป็นร้อยละ 40.00 และการบริการเคลื่อนที่ในการออกเยี่ยมเยียนตามบ้าน คิดเป็นร้อยละ 29.40 ตามลำดับ2. ความต้องการจริงของผู้สูงอายุในการรับบริการสวัสดิการสังคมของรัฐปรากฏผลดังนี้2.1 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการรับบริการสวัสดิการสังคม คิดเป็นร้อยละ 78.402.2 ประเภทของบริการสวัสดิการสังคมที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการรับบริการคือ การลดหย่อนค่ารักษาพยาบาล ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุในการบริการรักษาพยาบาลเล็ก ๆ น้อย ๆ ข้อเสนอแนะ ของคณะวิจัยครั้งนี้สนับสนุนให้รัฐควรจะจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุแบบผสมผสาน โดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นพื้นฐานเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรคของรัฐบาลว่าควรจะดำเนินการอย่างไร จึงจะให้บริการต่อผู้สูงอายุให้ได้รับประโยชน์เพียงพอและตรงกับความต้องการจริงของผู้สูงอายุให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ Abstract: The purpose this study is to identify the real situation and the real needs of the elderly in receiving the social welfare service from the government. The sample is consisted of 370 elderly in Muang District, Chonburi Province. The data collection were done by using constructed questions for dept interview. The instrument was test before using. The analysis of data was preceded by using percentage and narrative style was employed to present the findings. The results of the study revealed that :1. The real situation in receiving the social welfare service.1.1 Most of the elderly knew nothing about the social welfare service 61.60%1.2 Most of the elderly had never received the service 83.20% and the rest 16.80% have received the serviceThe percentage prefered to receive the social welfare service of the elderly were low cost in health care service 48.50%, social welfare service center 40.00% and mobile service (home visit) 29.40% respectively.2.The real needs of the elderly in receiving social welfare service.2.1 Most of the elderly hadhigh need for social welfare services.2.2 Types of services were identified as low cost for health care service, health care service center for elderly and mobile unit for minor nursing care.Recommendation : The researcher leam would like to recommend that the goverment should provide an integrated or a comprehensive social welfare service for the elderly by using family and community as a base to join with the government project 30 baht to cure every disease. Moreover, those services should consider that they are enough, usual and can serve the real needs of the elderly as mush as possible.th_TH
dc.description.sponsorshipโครงการนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2542en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectบริการสังคม- - ชลบุรีth_TH
dc.subjectผู้สูงอายุ - - ชลบุรี - - การสงเคราะห์th_TH
dc.subjectสาขาสังคมวิทยาth_TH
dc.titleความต้องการบริการสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรีth_TH
dc.title.alternativeThe Needs for Social Welfare of the Elderly in Chonburien
dc.typeResearchth_TH
dc.year2545
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2545_002.pdf927.43 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น