กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/11294
ชื่อเรื่อง: การสร้างสรรค์งานไคเนติกอาร์ทชุด ความรัก : bพลังขับเคลื่อนของความรู้สึก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The cretion of kinetic rt in love version: the power movement of emotion
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เทพศักดิ์ ทองนพคุณ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ภรดี พันธุภากร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ภคิน ธนากูลธัญทิพา
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ.
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
Humanities and Social Sciences
ศิลปะ -- จิตนาการ
ความคิดสร้างสรรค์
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์(ศปม) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/11294
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2558-2559

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf29.43 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น