กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1110
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสุบัณฑิต นิ่มรัตน์th
dc.contributor.authorวีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัยth
dc.contributor.authorสาลินี ผลมาตย์th
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:01:17Z
dc.date.available2019-03-25T09:01:17Z
dc.date.issued2547
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1110
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectการบำบัดน้ำเสียth_TH
dc.subjectกุ้งกุลาดำ - - การเลี้ยงth_TH
dc.subjectกุ้งกุลาดำ - - วิจัยth_TH
dc.subjectน้ำเสีย - - การบำบัดth_TH
dc.subjectมหาวิทยาลัยบูรพา - - วิจัยth_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
dc.titleการจัดการและการบำบัดน้ำเสียจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำเพื่อทำให้การเลี้ยงกุ้งกุลาดำมีความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมth_TH
dc.title.alternativeManagement of wastewater discharge from the culture of black tiger prawn (penaeus monodon) before releasing into environment for sustainable and environment friendly black tiger prawn cultureen
dc.typeงานวิจัย
dc.year2547
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น