กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1011
ชื่อเรื่อง: คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในเขตจังหวัดภาคตะวันออก : กรณีศึกษาน้ำพริก
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศิริโฉม ทุ่งเก้า
เยาวภา ไหวพริบ
สุวรรณา ภาณุตระกูล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
อาหาร - - การควบคุมคุณภาพ
อาหาร - - การวิเคราะห์
อาหาร - - การเจือปนและการตรวจสอบ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2547
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1011
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น