การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง โรงเรียนประถมศึกษา -- การบริหาร

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 94  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนประถมศึกาษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดสุเมธ งามกนก; ประยูร อิ่มสวาสดิ์; ศรัญญา พันธุนาคิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3สุเมธ งามกนก; สมพงษ์ ปั้นหุ่น; โศภิดา คล้ายหนองสรวง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนศรีราชา 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3ภารดี อนันต์นาวี; ศศิธร ขวัญหลาย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; มนตรี แย้มกสิกร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศิริลักษณ์ เส็งมี, และอื่นๆ
2561การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชิงนวัตกรรมของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสมบัติ สุวรรณพิทักษ์; ธร สุนทรายุทธ; รุ่งสุรีย์ สิงหราช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนารูปแบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; ภารดี อนันต์นาวี; นิอร ศรีสุนทร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกคุณวุฒิ คนฉลาด; สฎายุ ธีระวณิชตระกูล; ชลิต เพ็ชรรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประยูร อิ่มสวาสดิ์; สมุทร ชำนาญ; สุริยา ศรีโภคา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสถาพร พฤฑฒิกุล; ธนวิน ทองแพง; ดวงเดือน วินิจฉัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารการจัดการศึกษา อำเภอนาดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2ธร สุนทรายุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมพร อัครพัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.
2556การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเครือข่ายกรมหลวงชุมพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พาขวัญ พันธุ์ทองดี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2556การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1สุเมธ งามกนก; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิษณุ ชั้นบน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2556การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษากลุ่มอำเภอเมืองระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1ประยูร อิ่มสวาสดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เนตรนภา ห่างภัย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2557การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6สุรัตน์ ไชยชมภู; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กนกอร ภักดีการ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2556การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายทัพบดินทร์ อำเภอโคกสูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมพงษ์ จิตต์สว่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.
2557การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนในอำเภอนิคมพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุธีรา มุกดาเกษม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2555การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองพะวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1ภารดี อนันต์นาวี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธิติมา วิเชียรเสนาะ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2561การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในฝัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2สถาพร พฤฑฒิกุล; ช่อผกา ศรีจันทร์อินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การศึกษาการดำเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอเมือง อำเภอเขาสมิงและอำเภอแหลมงอบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดประยูร อิ่มสวาสดิ์; ปรารถนา นวมน่วม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2545การศึกษาการแก้ปัญหาความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 12ธร สุนทรายุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; มนูญ คงทน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา