การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง โรคอ้วน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 14 จากทั้งหมด 14
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2554การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแบบสอบถามพฤติกรรมของผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลให้อาหารและแนวโน้มการเป็นโรคอ้วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา-; ชุติมา พรหมเมศ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา
2565การศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้ความสามารถตนเองและการรับรู้ในการปฏิบัติตนในการเดิน วิ่งต่อ ระดับไขมันของร่างกาย รอบเอว ดัชนีมวลกาย ของผู้สูงอายุอัตถสิทธิ์ ไชยณรงค์; เลิศวัลลภ ศรีษะพลภูสิทธิ; จุฬาภรณ์ โสตะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2561การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะคุกคามสุขภาพกับภาวะอ้วนของผู้สูงอายุ อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่นวสุธร ตันวัฒนกุล; มณีรัตน์ นาสำแดง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2561การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะคุกคามสุขภาพกับภาวะอ้วนของผู้สูงอายุ อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่นวสุธร ตันวัฒนกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; มณีรัตน์ นาสำแดง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์.
2554ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การเจ็บป่วยพฤติกรรมการรับประทานอาหารและพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์อ้วนลงพุง-; สิริลักษณ์ วินิจฉัย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่.
2545ความอ้วนกับปัญหาที่ตามมามณีรัตน์ ภาคธูป; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ประสิทธิผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อภาวะอ้วนของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์; เกรียงศักดิ์ สมบัติ สุรนาถวัชวงศ์; กาญจนา พิบูลย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์; โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
2563ประสิทธิภาพของเว็บไซต์รายการอาหารแลกเปลี่ยนในรูปแบบภาพหมุน 360 องศา ต่อการควบคุมพลังงานและสารอาหาร ในกลุ่มผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนอุไรภรณ์ บูรณสุขสกุล; อลงกต สิงห์โต; นริศา เรืองศรี; กนกนุช นรวรธรรม; เพชรรัตน์ ตรงต่อศักดิ์, และอื่นๆ
2540ปริมาณเนื้อเยื่อไขมันในร่างกายเด็กที่ศึกษา ในโรงเรียนอนุบาล จังหวัดของภาคตะวันออกประทุม ม่วงมี; สุจินดา ม่วงมี; นฤนาท สกนธ์รวีนาถ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2550ปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคอ้วนของผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรี-; ปวีณา คงศิลป์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
2559ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองต่อการออกกำลังกายด้วยห่วงฮูลาฮูป การควบคุมอาหาร และเส้นรอบเอวของอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีภาวะอ้วนลงพุงอรวรรณ คงเพียรธรรม; สมสมัย รัตนกรีฑากุล; ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2551พฤติกรรมสุขภาพและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะโภชนาการเกินของนักเรียนโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาขันทอง สุขผ่อง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2556ภาวะอ้วนของวัยรุ่น: ประสบการณ์การป้องกันและควบคุมน้ำหนักเกินของวัยรุ่นและผู้ปกครองสงวน ธานี; อาภรณ์ ดีนาน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2549สาเหตุและผลของความอ้วนกับการจัดการกับความอ้วน: การวิจัยเชิงคุณภาพแบบพรรณนาในเด็กที่มีภาวะอ้วนในเขตจังหวัดชลบุรีมณีรัตน์ ภาคธูป; รัชนีวรรณ รอส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์