การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง โยคะ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การถ่ายทอดความงามของโยคะผ่านดอกไม้ปิติวรรธน์ สมไทย; ภานุ สรวยสุวรรณ; จิรดา ไชยศิริโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2561การถ่ายทอดความงามของโยคะผ่านดอกไม้ปิติวรรธน์ สมไทย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภานุ สรวยสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จิรดา ไชยศิริโชติ, และอื่นๆ
2545การเปรียบเทียบการฝึกออกกำลังกายแบบหะฐะโยคะกับแบบท่ารำตะบองชีวจิตที่มีผลต่อร่างกายและจิตใจ-; ธนวรรณพร ศรีเมือง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
2559ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้สถานบริการฝึกโยคะ ของผู้บริโภคในพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรีDork-or Mokum; ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ดอกอ้อ โม่คำ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร.
2545ผลการให้คำปรึกษากลุ่มตามแนวภวนิยมร่วมกับการฝึกหะฐะโยคะต่อภาวะซึมเศร้าของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-; ฉัตรฤดี กิจวิมลตระกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2550ผลของการใช้โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยโยคะต่อความเครียดและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2-; รัชนีกร ราชวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
2554ผลของโปรแกรมการฝึกกิจกรรมโยคะต่อความฉลาดทางอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กวัยก่อนเรียนยุนี พงศ์จตุรวิทย์; นุจรี ไชยมงคล; เพียงเพ็ญ บุษมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2553ผลของโปรแกรมการฝึกกิจกรรมโยคะต่อความฉลาดทางอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กวัยก่อนเรียนยุนี พงศ์จตุรวิทย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เพียงเพ็ญ บุษมงคล,2526; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก.