การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง เทคโนโลยีทางการศึกษา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 40  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2564การจัดการสอนออนไลน์แบบเปิดกว้างสำหรับมวลชนด้วยแนวคิดการคิดการเรียนรู้ของเครื่องจักรปริญญา เรืองทิพย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กฤษณะ ชินสาร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วรรณธิดา ยลวิลาศ, และอื่นๆ
2548การดำเนินการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีสมุทร ชำนาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; บัวภา เจิมนาค; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2554การประเมินความพร้อมของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน ในช่วงชั้นที่ 4สายัณห์ ละออเอี่ยม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พัชร์ณินทร์ คงเมือง,2527; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2545การพัฒนาชุดการสอนโดยใช้สไลด์เทปเป็นสื่อหลักวิชาการออกแบบภูมิทัศน์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ทัศน์ ขันเขื่อน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2551การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ฟิลเตอร์ถ่ายภาพ-; อรทัย เอี่ยมสอาด; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา.
2547การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการทดสอบความงอกของเมล็ดลัดดา ศุขปรีดี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธนพงศ์ แข็งขัน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2552การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการสร้างเว็บเพจขั้นพื้นฐานด้วยภาษา HTML ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ลัดดา ศุขปรีดี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สิวินีย์ พรหมบุตร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2551การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจำลองสถานการณ์ เรื่อง การวัดค่าความต้านทานด้วยมัลติมิเตอร์ลัดดา ศุขปรีดี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธนพล ธนบำรุงศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา.
2560การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ตามแนวคิดของกาเย่ด้วย Edmodo วิชาโปรแกรมตารางคำนวณ (MS Excel) สำหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจภูเบศ เลื่อมใส; สุขมิตร กอมณี; เพชรินทร์ ตันวัฒนกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยใช้โปรแกรมเอ็ดโมโดกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีวิชาเทคโนโลยี 3 เรื่องการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2นคร ละลอกน้ำ; ฐิติชัย รักบำรุง; ศิริภัทร์ รุ่งเรืองสินงาม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2551การพัฒนาระบบการผลิตชุดการสอนแบบมีส่วนร่วมพงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณัชชา ทรงภักศิลปดี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา.
2556การพัฒนาระบบการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ; มนตรี แย้มกสิกร; ดวงพร ธรรมะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2552การพัฒนารูปแบบศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษพงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณัฐพงษ์ ยางธิสาร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา.
2561การพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาทิพย์เกสร บุญอำไพ; มนตรี แย้มกสิกร; อรทัย เอี่ยมสอาด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2551การพัฒนาแบบจำลองการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพามนตรี แย้มกสิกร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นิรันดร์ กังดี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2547การพัฒนาโปรแกรมจัดการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ตสำหรับโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาฉลอง ทับศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิโรจน์ ชมภู; โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา,มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2547การพัฒนาโปรแกรมจัดการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ตสำหรับโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาฉลอง ทับศรี; วิโรจน์ ชมภู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การพัฒนาโมเดลพฤติกรรมการใช้อีเลิร์นนิ่งของนักศึกษาระดับปริญญาตรี.เสรี ชัดแช้ม; ธีระ กุลสวัสดิ์; สมสิทธิ์ จิตรสถาพร
2547การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาระบบสารสนเทศของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก-; ไพฑูรย์ สิงห์ตา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2547การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาระบบสารสนเทศของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก-; ไพฑูรย์ สิงห์ตา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?