การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 10
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563กลยุทธ์การปรับตัวของธุรกิจด้านการท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สำหรับยุคเทคโนโลยี 4.0 ในพื้นที่พัทยาเพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์; จันทกาญจน์ โชคพิบูลไพศาล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2552ความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของบริการธุรกิจนำเที่ยวของนักท่องเที่ยวในอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราวุฒิชาติ สุนทรสมัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; รัตติยา จ้อยชะรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2558นโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดหนองคายสกฤติ อิสริยานนท์; ธีระ กุลสวัสดิ์; สริยา วิริโยสุทธิกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์; Policy and strategy of cultural tourism industry development in Nong Khai province
2563รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวกีฬาดำน้ำตามแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่นนภพร ทัศนัยนา; สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ; ประวิทย์ ทองไชย; สัคคยศ สังขพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การออกกำลังและการกีฬา
2560รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬาผจญภัยพูลพงษ์ สุขสว่าง; พราม อินพรม; ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์; สิริพร อิ่มหุ่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2563แนวทางการจัดการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้วยจักรยาน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า จังหวัดสระบุรีเสกสรรค์ ทองคำบรรจง; นภพร ทัศนัยนา; รังสฤษฏ์ จำเริญ; กรรณิการ์ เทพพงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การออกกำลังและการกีฬา
2551แนวทางการพัฒนาการตลาดเชิงเครือข่ายของธุรกิจนำเที่ยวในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี-; ภัทรพงศ์ วงศ์แสนสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2552แนวทางการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจด้านการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ประเภทร้านค้าของที่ระลึกและคมนาคมขนส่งในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีวุฒิชาติ สุนทรสมัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธีราวุธ ธีระจารุวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2552แนวทางการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจด้านการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ประเภทร้านอาหารในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีวุฒิชาติ สุนทรสมัย; กฤตติยา สัตย์พานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2550โอกาสในการขยายตัวของธุรกิจท่องเที่ยวเดินป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนสุรัติ สุพิชญางกูร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศันฐิติ เสนีย์ศรีสกุล,2526; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.