การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 37  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การทดแทนอะคริโลไนไตรล์-บิวทาไดอีน-สไตรีน ด้วยยางธรรมชาติในพอลิเมอร์ผสมพอลิคาร์บอเนตและพอลิคาร์บอเนตคอมโพสิตปิยฉัตร วัฒนชัย; สาวิตรี แก้วเกิด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2560การทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกสู่การเป็นประเทศอาเซียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา: กรณีการจัดการขยะของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมเมทินา อิสริยานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2562การประมวลสัญญาณภาพเพื่อการพิสูจน์เอกลักษณ์ของเภสัชภัณฑ์ปฐมภูมิ: แบบมาตรฐานของยาบรรจุเสร็จในกลุ่มยาปฎิชีวนะสุธาบดี ม่วงมี; ภักดี สุขพรสวรรค์; สมชาติ โชคชัยธรรม; ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์; อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน, และอื่นๆ
2560การประยุกต์หลักการดีเอ็มเอไอซี เพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนเครื่องบินพาณิชย์จันทร์ฑา นาควชิรตระกูล; มโนรัตน์ จันทร์คำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561การประเมินคุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมี และคุณภาพทางจุลชีววิทยาของแคนตาลูปตัดแบ่งพร้อมบริโภคที่ขายในจังหวัดสระแก้วไกรยศ แซ่ลิ้ม; กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ; ศุภศิลป์ มณีรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2560การประเมินศักยภาพในการต้านแบคทีเรียและการกระจายเชิงพื้นที่ของมะฮึก Clausena excavata Burm. f. ในโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) จังหวัดจันทบุรีเอกรัฐ ศรีสุข; กฤษนัยน์ เจริญจิตร; กาญจนา หริ่มเพ็ง; วัชราพร ธรรมโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การผลิตโปรตีนเซลล์เดียวจากกากมันสำปะหลังเพื่อทดแทนสารประกอบโปรตีนในอาหารแพะเนื้อเอกรัฐ คำเจริญ; สุปรีณา ศรีใสคำ; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2561การพัฒนาโปรแกรมนวดผสมผสานการนวดไทยแบบราชสำนักกับการกดจุดแบบจีนสำหรับผ่อนคลายความเครียดและเพิ่มคุณภาพการนอนหลับในผู้ที่มีอาการนอนไม่หลับชนิดปฐมภูมิศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์; สุชาดา กรเพชรปาณี; ขวัญเรียม นิมสุวรรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2560การมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาเกษตรกรของประชาชนในพื้นที่เขตปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรีกาญจนา บุญยัง; คมสันต์ ทองภาพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การลดอาการถอนนิโคตินและเพิ่มการผ่อนคลายด้วยโปรแกรมการนวดกดจุดสะท้อนเท้าร่วมกับการใช้น้ำมันหอมระเหยไทยในการเลิกบุหรี่สุชาดา กรเพชรปาณี; สนอง คล้ำฉิม; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2560การวิเคราะห์โลหะหนักด้วยขั้วไฟฟ้าอนุภาคนาโนบิสมัทรูปร่างต่าง ๆศศิธร มั่นเจริญ; จุฑามาศ บุญตั้งแต่ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557การศึกษาผลการเสริมฤทธิ์ของมะเขือเทศราชินีด้วยวิตามินซีต่อความสามารถในการต้านสารอนุมูลอิสระและการออกฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพนิรมล ธรรมวิริยสติ; ปองรุ้ง จันทรเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2560การศึกษาพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากส่วนเหนือดินของจิงจูฉ่ายจเร จรัสจรูญพงศ์; อนันต์ อธิพรชัย; พิริยะภรณ์ อภิชาตยานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การศึกษารูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมสำหรับผักและผลไม้อินทรีย์ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง; ปัณฑ์ชนิด โพธิกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561การศึกษารูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมสำหรับผักและผลไม้อินทรีย์ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปัณฑ์ชนิด โพธิกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร.
2561การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและการยับยั้งเอนไซม์ collagenase ของสารสกัดจากข้าวเหนียวสังข์หยดปริญญาพร หนูอุไร; วิทูร ขาวสุข; ทิษฏยา เสมาเงิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2560การศึกษาแนวทางการจัดการปัญหาระบบการบริหารจัดการน้ำประปาของนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองชำนาญ งามมณีอุดม; ทักษญา สง่าโยธิน; เอกชัย อิ่มอุไร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560การสังเคราะห์ bisindole-triazoles แบบง่ายเพื่อพัฒนาเป็นสารต้านมะเร็งรุ่งนภา แซ่เอ็ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การอนุรักษ์และเพิ่มมูลค่าข้าวพื้นเมืองในพื้นที่จังหวัดที่ติดกับประเทศกัมพูชาประทีป อูปแก้ว; นรินทร์ เจริญพันธุ์; กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ; รังสรรค์ เจริญสุข; ศันสนีย์ จำจด, และอื่นๆ
2558การเตรียมสมบัติและการทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพของโฟมชีวภาพจากแป้งข้าวเหนียว แป้งมันสำปะหลัง และแป้งข้าวโพดสุปราณี แก้วภิรมย์; ศิริเดช บุญแสง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์