การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง หัวใจวาย

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561ความสัมพันธ์ระหว่างความปวด ความวิตกกังวล และการสนับสนุนทางสังคมกับความสุขสบายของผู้ป่วยที่มีภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลันที่ใส่เครื่องช่วยหายใจชนิดไม่ใส่ท่องช่วยหายใจเขมารดี มาสิงบุญ; วัลภา คุณทรงเกียรติ; วสุรัตน์ นิยมรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2556ประสบการณ์ของสมาชิกครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังสุภาภรณ์ ด้วงแพง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วัลภา คุณทรงเกียรติ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมฤดี ดีนวนพะเนา, และอื่นๆ
2553ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความรุนแรงของภาวะหัวใจวายของผู้ป่วยภาวะหัวใจวายอาภรณ์ ดีนาน; ศิริวัลห์ วัฒนสินธุ์; จิราภรณ์ มีชูสิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2552ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความรุนแรงของภาวะหัวใจวายของผู้ป่วยภาวะหัวใจวาย-; จิราภรณ์ มีชูสิน,2514; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่.
2563ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังเขมารดี มาสิงบุญ; วัลภา คุณทรงเกียรติ; ธัญญ์ญาณัช บุญอร่าม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองในการจำกัดโซเดียมของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวสุภาภรณ์ ด้วงแพง; วัลภา คุณทรงเกียรติ; วันวิสา ทีอุทิศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2552ผลของระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อ ความรู้ พฤติกรรมการดูแลตนเองและภาวะสุขภาพของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว-; จารุวรรณ นุ่นลอย,2520; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่.
2549ผลร่วมกันของยาต้านเบต้าแอดรีเนอร์จิกรีเซพเตอร์และแองจิโอเทนซินรีเซพเตอร์ต่อการดำเนินโรคระยะแรกในภาวะหัวใจล้มเหลวเพชรรัตน์ ตรงต่อศักดิ์; อาดูลย์ มีพลู; จันทรวรรณ แสงแข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์