การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง สารเคมี

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2564กระบวนการเตรียมปฏิบัติการ วิชาเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการบำาบัดน้ำเสีย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาศุภกิจ ศรีสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การประเมินการรับสัมผัสสาร Aromatic Hydrocarbons และรูปแบบการใช้ชีวิตที่ส่งผลต่อระดับไนตริคออกไซด์ของลมหายใจออกของตำรวจจราจรที่ปฏิบัติงานในเขตภาคตะวันออกศรีรัตน์ ล้อมพงศ์; อรวรรณ แก้วบุญชู; มริสสา กองสมบัติสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2551การสะสมสารโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอนในสัตว์น้ำเศรษฐกิจ และดินตะกอนบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทยไพฑูรย์ มกกงไผ่; ปิยะวรรณ ศรีวิลาศ; พิชาญ สว่างวงศ์; กานต์พิชชา ใจดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2562การสังเคราะห์แพลทินัมโคบอลต์บนคาร์บอนในรูปแบบ core-shell เพื่อใช้ในปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ขั้วแคโทดของเซลเชื้อเพลิงแบบเยื่อเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนเอกรัตน์ วงษ์แก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2541พฤติกรรมของสารอาหารในบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงถนอมศักดิ์ บุญภักดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์