การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง สารอินทรีย์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557การควบคุมโครงสร้างพื้นผิวระดับนาโนของซิงค์ออกไซด์สำหรับเร่งปฏิกิริยาการสลายตัวโดยแสงของสารอินทรีย์ปนเปื้อนในน้ำการะเกิด เทศศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562การพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์เพื่อประเมินผลกระทบของ สารอะคริลาไมด์ที่มีต่อจลนศาสตร์ของการกําจัดสารอินทรีย์และธาตุอาหาร ไนโตรเจนในระบบบําบัดน้ำเสียทางชีวภาพธงชัย ศรีวิริยรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2558การศึกษาการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ไอระเหยจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดอภิญญา นวคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556การศึกษาการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ไอระเหยจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดอภิญญา นวคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2548การศึกษาความสัมพันธ์ของหอยขี้นกและปริมาณสารอินทรีย์ของป่าชายเลนหนองสนามไชย จังหวัดจันทบุรีพัดชา ศิริศักดิ์สมบูรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
2558การแพร่กระจายของหญ้าทะเล และความสัมพันธ์ระหว่างหญ้าทะเลกับสารอินทรีย์บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรีเบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล; ชลี ไพบูลย์กิจกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
2562ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลของภาระสารอินทรีย์และไนโตรเจนและระยะเวลาเก็บกักทางชลศาสตร์ต่อกระบวนการบําบัดน้ำเสีย IFASธงชัย ศรีวิริยรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2554โครงการการศึกษาการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ไอระเหยจากเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออกอภิญญา นวคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์