การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง สหกรณ์ออมทรัพย์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2550การทุจริตและข้อผิดพลาดในงบการเงินที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงของกิจการในทัศนคติของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ : สหกรณ์ออมทรัพย์ในกำกับดูแลของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2สุชาติ เหล่าปรีดา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อังคณา ประเสริฐศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบัญชี.
2550การรับรู้ของสมาชิกสหกรณ์ต่อคุณภาพการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์อูเบะ (ประเทศไทย) จำกัดวรรณี เดียวอิศเรศ; อาจารย์ที่ปรักษาหลัก; เด่นชัย พุกนาค,2519; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2561การศึกษาหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทยยอดยิ่ง ธนทวี; ชัยวุฒิ เขมะรังสี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561การศึกษาหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทยยอดยิ่ง ธนทวี; ชัยวุฒิ เขมะรังสี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2558ความพร้อมในการจัดตั้งสหกรณ์บริการประชาชนของเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรีจักรี ไชยพินิจ; จิราธิวัฒน์ ศุภรัตนเสรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2558ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กองพลทหารปืนใหญ่ จำกัดฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค; สุริยน เมธีวรรณกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ