การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง วัฒนธรรมองค์การ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 48  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555การบริหารสถานศึกษาท่ามกลางความหลากหลายสมุทร ชำนาญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนาองค์กรแห่งความสุขโดยศึกษาแนวคิดวัฒนธรรมองค์กรและพฤติกรรมลักษณะเฉพาะ 4 ประการของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง กรณีศึกษาบริษัทกลุ่มประชากิจSukny Slng; ทักษญา สง่าโยธิน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุกัญญา แซ่เลียง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร.
2564การรับรู้วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน บริษัท โตโยต้าทูโช เอ็มแอนด์อี (ประเทศไทย) จำกัดพรรัตน์ แสดงหาญ; วิลาสิณี ถีถาวร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2556การรับรู้วัฒนธรรมองค์การที่คาดหวังของบุคลากร : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีวรรณี เดียวอิศเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วทัญญู สุวรรณเศรษฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อนงค์นิตย์ พันธุมะโอภาส, และอื่นๆ
2557การรับรู้วัฒนธรรมองค์การที่คาดหวังของบุคลากร: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีอนงค์นิตย์ พันธุมะโอภาส; วรรณี เดียวอิศเรศ; วทัญญู สุวรรณเศรษฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2546การรับรู้วัฒนธรรมองค์การและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในธุรกิจโรงแรมเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี-; ชวนา อังคนุรักษ์พันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
2561การรับรู้และความคาดหวังวัฒนธรรมองค์การของพนักงานบริษัท อาชิโมริ (ประเทศไทย) จำกัดอุษณากร ทาวะรมย์; ปรีชา น้อยใหม่; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การรับรู้และความคาดหวังวัฒนธรรมองค์การของพนักงานบริษัท อาชิโมริ (ประเทศไทย) จำกัดอุษณากร ทาวะรมย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปรีชา น้อยใหม่; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2553การวิเคราะห์องค์ประกอบวัฒนธรรมองค์การของบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด โรงงานมาบตาพุด จังหวัดระยอง-; ณฐมล สุขโข; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2561การศึกษาวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; สุนิสา ศรีอัสดร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การศึกษาวัฒนธรรมองค์การตามการรับรู้ของพนักงานโรงแรมสี่ดาวแห่งหนึ่งในเมืองพัทยาพิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อรรถกร เดชธรรมฤทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2559การศึกษาอิทธิพลร่วมระหว่างการรับรู้วัฒนธรรมองค์การและสมรรถนะบุคลากรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลบุคลากรกลุ่มบริษัทปิโตรเคมีในจังหวัดระยองอภิญญา อิจอาจ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิลาสินี ศักดิ์นรงค์, และอื่นๆ
2558ความฉลาดทางวัฒนธรรม : ปัจจัยเพื่อความเข้าใจมนุษย์สำหรับผู้บริหารสมุทร ชำนาญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2552ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์การกับคุณภาพการให้บริการของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในเขตภาคตะวันออก-; กรดา บุญยัง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2558ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; พรวิมล ขันเคน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2ภารดี อนันต์นาวี; ปัทมาพร ศรีกำพล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภารดี อนันต์นาวี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปัทมาพร ศรีกำพล, และอื่นๆ
2559ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนโรงพยาบาลชลบุรีรชฎ จันทร์น้อย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุจิตรา อินนันชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2547ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับภาวะผู้นำของผู้บริหารระดับกลางชาวไทยในบริษัทข้ามชาติของสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย-; อรวรรณ รัศมี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
2558ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพาสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ไพรัตน์ วงษ์นาม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พลอยนิศา สกุลคุณสนอง, และอื่นๆ