การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2565การพัฒนาระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ของภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาดนิตา จันทร์ขาว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนาเครื่องมืออัตโนมัติในการเคลื่อนย้ายข้อมูลสำหรับระบบวางแผนทรัพยากรทั้งองค์กรแบบองค์รวม กรณีศึกษา บริษัทนิวดอน จำกัดสุวรรณา รัศมีขวัญ; ธนินทร์ เมธิโยธิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2562ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยระบบสารสนเทศด้านการเงินและบัญชีในความร่วมมือ 5 สถาบันมณีรัตน์ ข่ายพิลาป; เนตรดาว ชัยเขต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2561ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารงานโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18สมุทร ชำนาญ; สุรัตน์ ไชยชมภู; ยุพาภร สุขสาม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการดำเนินการการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรีทัศนีย์ เจริญพร; บุญล้อม พูนสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2559ศึกษาการดำเนินงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภารดี อนันต์นาวี; วิวัฒ มาตะพาบ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์