การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง มะเร็ง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 10
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2541การดื้อยาแบบ Multidrug resistance ในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดชนิด K562 ที่ดื้อต่อยา adriamycinสำรี มั่นเขตต์กรณ์; ชัชนก เลิศชุตินาท; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การตายของเซลล์มะเร็งแบบอะโพโทซิสโดยสารสกัดผักบุ้งทะเลที่สกัดโดยวิธีที่แตกต่างกันจันทรวรรณ แสงแข; นภาภรณ์ เอื้อวงศ์ญาติ; สุนันทา โอศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล, และอื่นๆ
2563การพัฒนาระบบนำส่งระดับนาโนบรรจุตัวยาฟูราโซลิโดนไปสู่เซลล์มะเร็งวัชรพงษ์ แจ่มสว่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2564การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านมะเร็ง และความคงตัวของฟลาโวนอยด์ในสารสกัดดอกหางนกยูงฝรั่งแดงวัชรพงษ์ แจ่มสว่าง; พุทธิพร คงแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2543การแยกบริสุทธิ์สารในกลุ่ม Polyphenols จากมะเม่าและศึกษาความสามารถในการต้านออกซิเดชั่นและการต้านมะเร็งสำรี มั่นเขตต์กรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2543คุณสมบัติต้านออกซิเดชั่นและต้านโรคมะเร็งของ Terpene : โดยทำปฏิกิริยากับ ฮัยดรอกซิลแรดดิคัล ซุปเปอร์ออกไซด์แรดดิคัล และฮัยโดรเจนเปอร์ออกไซด์จันทรวรรณ แสงแข; สำรี มั่นเขตต์กรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558ตัวแบบเชิงสโตนแคสติกของการเจริญของมะเร็งกับผลกระทบของอนุภาคนาโนอังคณา บุญดิเรก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2544บอลข่านซินโดรมบัญญัติ สุขศรีงาม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561ปัจจัยทำนายความว้าเหว่ของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่พักรักษาในโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรียุพิน ถนัดวณิชย์; วัลภา คุณทรงเกียรติ; ลัดดาวัล ฟองค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความยืดหยุ่นของผู้สูงอายุโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดพรชัย จูลเมตต์; นัยนา พิพัฒน์วณิชชา; อิงอร ลิ้มวัฒนาถาวรกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์