การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 38  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2549การจัดหาและการใช้หนังสือของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ในปีงบประมาณ 2544-2545ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เกษร จันทร,2506; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
2551การจัดหาและการใช้หนังสือของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์, และอื่นๆ
2556การดำเนินงานวิเคราะห์และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครขวัญชฎิล พิศาลพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ยุพิน สุขุม, และอื่นๆ
2556การดำเนินงานสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยขวัญชฎิล พิศาลพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เจียมจิต บวชไธสง, และอื่นๆ
2549การบริการยืมระหว่างห้องสมุดของผู้ใช้บริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาขวัญชฎิล พิศาลพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วงเดือน เจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์,มหาวิทยาลัยบูรพา -- สำนักหอสมุด
2549การพัฒนาระบบฐานข้อมูลคำศัพท์เฉพาะสาขาบริหารธุรกิจสำหรับห้องสมุดดิจิทัลของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนปรัชญนันท์ นิลสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วาณี ฐาปนวงศ์ศานติ, และอื่นๆ
2557การพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีขวัญชฎิล พิศาลพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นงเยาว์ เปรมกมลเนตร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สิทธิชัย บวชไธสง, และอื่นๆ
2551การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มสำหรับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยรังสิตปรัชญนันท์ นิลสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; รัตนาภรณ์ กาศโอสถ, และอื่นๆ
2555การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการคัดเลือกหนังสือเข้าสำนักหอสมุดของอาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิตธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุรีรัตยา บุญแสนแผน, และอื่นๆ
2554การพัฒนารูปแบบการให้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยมลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; รัตนา พรหมสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์.
2555การพัฒนารูปแบบการให้บริการสารสนเทศของห้องสมุดแก่นักศึกษาระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยรังสิตธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กาญจนา เพ็งคำศรี, และอื่นๆ
2560การพัฒนารูปแบบการให้บริการสารสนเทศที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย : กรณีศึกษาห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์; ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์; ปิยธิดา เทพวงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลนาฎดุริยางคศิลป์ไทยของวิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์; ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์; กาญจนา วงศ์ม่าน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2555การมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงของห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทยมลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุชาติ สวยทอง, และอื่นๆ
2553การรับรู้คุณภาพการบริการสารสนเทศของงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรีนงเยาว์ เปรมกมลเนตร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศุภากร สุจริตชัย, และอื่นๆ
2555การรับรู้สมรรถนะหลักที่พึงประสงค์ของบรรณารักษ์วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภัทรมน อู่เงิน, และอื่นๆ
2550การรู้สารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาขวัญชฎิล พิศาลพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุพิศ บายคายคม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
2551การวิเคราะห์การอ้างถึงวารสารในบทความวิจัยที่ปรากฎในฐานข้อมูล ISI Web of Science และฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐนงเยาว์ เปรมกมลเนตร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศิรประภา สว่างวงศ์,2505, และอื่นๆ
2553การวิเคราะห์การอ้างถึงในวิทยานิพนธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กนกพร อยู่อำไพ, และอื่นๆ
2553การวิเคราะห์วรรณกรรมแปลภาษาเกาหลี ที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2548ไพรพรรณ อินทนิล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เฉลียว พันธุ์สีดา, และอื่นๆ