การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 122  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การกระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติดของผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงชลบุรีฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค; ปัณณภัสร์ ตันใจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การจัดกลยุทธ์ของสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงสุปราณี ธรรมพิทักษ์; ณัฎฐนันท์ ธนัญชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การจัดการความรู้ของข้าราชการกองบิน 2เทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ; เศกสรรค์ สวนสีดา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การจัดการความรู้ด้านการข่าวกรองเพื่อการควบคุมผู้ต้องขัง : กรณีศึกษาเรือนจำพิเศษพัทยารชฎ จันทร์น้อย; ชุติเดช ห่มสิงห์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การจัดการความรู้ด้านการข่าวกรองเพื่อการควบคุมผู้ต้องขัง : กรณีศึกษาเรือนจำพิเศษพัทยารชฎ จันทร์น้อย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชุติเดช ห่มสิงห์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2561การดำเนินงานการไกล่เกลี่ยของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีชิตพล ชัยมะดัน; ธมกร ศรีหะจันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การดำเนินงานการไกล่เกลี่ยของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีชิตพล ชัยมะดัน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธมกร ศรีหะจันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
2560การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2557-2561 (ฉบับทบทวน) ของเทศบาลตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีสุณี หงษ์วิเศษ; อัจจิมา สวัสดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนสุขุมวิท ชลบุรีฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค; ภณิษา ไพรพฤกษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การนำแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษาไปปฏิบัติเพื่อความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาลือชัย วงษ์ทอง; เอกวุธ แกล้วทนงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่านเอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์; วณิชยา ขวัญกิจวณิชย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่านเอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์; อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก; วณิชยา ขวัญกิจวณิชย์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
2560การปฏิบัติงานและการบริหารงานควบคุมภายในของเทศบาลในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีกาญจนา บุญยัง; พัชร์ธมน เมฆโหรา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย 5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์ กรณีศึกษาเรือนจำพิเศษพัทยาชิตพล ชัยมะดัน; มนัสนันท์ ชาญชลยุทธ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย 5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์ กรณีศึกษาเรือนจำพิเศษพัทยาชิตพล ชัยมะดัน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; มนัสนันท์ ชาญชลยุทธ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2561การประเมินผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่" ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพารชฎ จันทร์น้อย; พรนิภา อุพลเถียร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การประเมินผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่" ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพารชฎ จันทร์น้อย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พรนิภา อุพลเถียร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2560การประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีสุณี หงษ์วิเศษ; ณัฐวรรณ แย้มละมัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีเอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์; ทศพร กิจอริยกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีเอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์; อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก; ทศพร กิจอริยกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.