การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ภาวะผู้นำ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 50  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำแบบครอบคลุมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภัคณัฏฐ์ สมพงษ์ธรรม; สรพงษ์ เจริญกฤตยาวุฒิ; นันทนา เจริญสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำแบบครอบคลุมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภัคณัฏฐ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สรพงษ์ เจริญกฤตยาวุฒิ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นันทนา เจริญสุข, และอื่นๆ
2560การพัฒนาภาวะผู้นำของผู้ที่จะเข้าสู่ตำแหน่งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงของไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอิสระ สุวรรณบล; นภาพร สิงห์นวล; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2547การวิเคราะห์ภาวะผู้นำของนิสิตสตรีระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาภารดี อนันต์นาวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18สุเมธ งามกนก; ประยูร อิ่มสวาสดิ์; รัตตินันท์ บุญกล้า; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีภารดี อนันต์นาวี; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; นครินทร์ อิ่มสวาสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557การสร้างรูปแบบภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภารดี อนันต์นาวี; วิระเวก สุขสุคนธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2547ความสัมพันธ์ระหว่าง การรับรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นําของผู้บริหาร คุณค่าของตนเอง และบรรยากาศองค์กรกับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพาสรร กลิ่นวิชิต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2560ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผู้นำกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังสุณี หงส์วิเศษ; ขวัญจิรัชยา ชินโรจน์บวรกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2550ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วมพฤติกรรมการดูแลของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคตะวันออกอารีรัตน์ ขำอยู่; วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล; เรณา พงษ์เรืองพันธุ์; วารีวรรณ คงชุ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการสร้างทีมงานของผู้บริหารบริษัทในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรีกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; วิมลมาศ เผ่าจินดา; อภิญญา อิงอาจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2561ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจของผู้ปกครองโรงเรียนปณิธานเด็กดี กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประยูร อิ่มสวาสดิ์; บัญญัติ สัมมาเพ็ชรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในสหวิทยาเขตชลบุรี 2สมุทร ชำนาญ; วีรศักดิ์ ปกป้อง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; วันชื่น ทองอยู่; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารกับการบริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตอำเภอหนองใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1ประยูร อิ่มสวาสดิ์; เพทาย ภูมิพิพัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้วสุรัตน์ ไชยชมภู; เมธนรา หอมหวล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับความสุขในการทำงานของครูผู้สอนในกลุ่มโรงเรียนบางละมุง 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3สมุทร ชำนาญ; สุรัตน์ ไชยชมภู; กรรณิการ์ บุญมาก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2สมุทร ชำนาญ; ธนวิน ทองแพง; กรรณาภรณ์ พุฒชงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงปฎิรูปของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดธนวิน ทองแพง; สมุทร ชำนาญ; อภิชญา มณีมา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเปลี่ยนสภาพของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษาในอำเภอศรีราชา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3สฎายุ ธีระวณิชตระกูล; สิริพร สารวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์