การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง พัสดุ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2562กระบวนการพัฒนาระบบการเบิก-จ่ายวัสดุ ของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพากุลธรา ชื่นศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2564การควบคุมและการตรวจสอบภายในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกนลินี จรรยาวัฒนานนท์; บรรพต วิรุณราช; กชพร นรมาตย์
2560การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริหารงานพัสดุโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2ชัยพจน์ รักงาม; นิพาดา รอดดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการจัดเก็บและกระจายพัสดุ : กรณีศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรีบรรหาร ลิลา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นฤมล แก้วมณี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน.
2561ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและด้านพัสดุ มหาวิทยาลัยบูรพาสฎายุ ธีระวณิชตระกูล; นิตยา ชื่นศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ปัญหาและแนวทางการบริหารงานพัสดุโรงเรียนในกลุ่มนิคมพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1สุเมธ งามกนก; วันวิสาข์ เจริญพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานพัสดุโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดธร สุนทรายุทธ; อุบลรัตน์ สิงสา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์