การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง บริการจัดส่งสินค้า

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 20
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2549กระบวนการบริการงานโลจิสติกส์ของผู้รับจัดการการขนส่งสินค้ากับการพัฒนาสู่การเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบบูรณาการ-; วุฒิชัย ศรีบุญไทย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์
2550กลยุทธ์การเพิ่มจำนวนลูกค้าในการจองระวางสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ของการให้บริการขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเล-; วิภาวี อินทรฑูต; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์
2549การจัดการส่งวัตถุดิบ และชิ้นส่วนยานยนต์แบบทันเวลาพอดี กรณีศึกษาบริษัท ABC ผู้ผลิตชิ้นส่วนท่อส่งผ่านน้ำมัน-; ศุภชัย ธรรมวุฒิอนันต์,2520; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์
2564การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าด้านการขนส่งและกระจายสินค้า กรณีศึกษา บริษัท Jing Dongธัญภัส เมืองปัน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; Qin; Ynling; ฉิน, เอี่ยนหลิง, และอื่นๆ
2549การร่วมมือด้านการจัดส่งเพื่อบริหารต้นทุนค่าขนส่งโดยรถบรรทุก : กรณีศึกษาสินค้าหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน-; คุณากร ศรีภิรมย์,2523; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์
2559การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทรับจัดการขนส่งสินค้าไพโรจน์ เร้าธนชลกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; Pvrt Kongsinkittikul; ปวีร์รตา คงสินเกียรติกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน.
2556การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงในการขนส่งสินค้าในรูปแบบตู้สินค้าจากประเทศไทยไปเมืองคาบูล ประเทศอัฟกานิสถานไพโรจน์ เร้าธนชลกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ลุลิตตา อินทร์โพ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์.
2558การวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการส่งสินค้าในช่องทางไปรษณีย์ บริษัทขนส่งและรถทัวร์ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นันทิยา ชมโฉม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน.
2551การศึกษาความพร้อมและการปรับตัวของสาขาโลจิสติกส์ไทยต่อการเปิดเสรีการค้าสาขาบริการ กรณีศึกษา : กลุ่มตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าของไทย-; จริยา จินวุฒิ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์
2551การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคลังสินค้าและบริการรับขนส่งสินค้ากรณีศึกษาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-; นฤภัทร ต้นแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์
2551การศึกษาวิจัยความพร้อมและการปรับตัวของสาขาบริการโลจิสติกส์ของไทยต่อการเปิดเสรีการค้าบริการ-กรณีศึกษาของบริษัทตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ-; สุวิมล อ้นบู่; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์
2550การศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการให้บริการของบริษัทรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ-; ปนัดดา ตันติวัฒนพานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์.
2550การศึกษาแนวทางในการลดต้นทุนและการประเมินประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้า-; จัตตุรงค์ เพลินหัด; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์
2549การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับธุรกิจตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศด้วยใบตราส่งแบบอิเล็กทรอนิกส์ณกร อินทร์พยุง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พุทธศิริ ชั้นเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์.
2550การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าด้วยการกำหนดขนาดวัสดุรองรับสินค้า "พาเลท"สำหรับการจัดวางเรียงสินค้ากล่องให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อการลงทุนในธุรกิจโรงพักสินค้านอกเขตทำเนียบท่าเรือ (ท่าเรือบก-; ชัยวัฎ วนกิจสัมพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์.
2550การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเส้นทางรถขนส่งสินค้าโดยวิธีมูลค่าประหยัด-; ชัยวัฒน์ สุขไมตรี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์
2558การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการฝากส่งสิ่งของขนาดใหญ่ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุพัตรา ปาณิสราศิริกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน.
2559ข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบการรถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนบริเวณโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เฟส 8 จังหวัดชลบุรีสุปราณี ธรรมพิทักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศราวุธ ทัตราคม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2551ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการขนส่งตู้สินค้าของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด-; ธนะสาร พานิชยากรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์
2565อิทธิพลของความสะดวกในการบริการที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการขนส่งพัสดุภัณฑ์ของกลุ่มผู้บริโภคที่มีประสบการณ์สูงในประเทศไทย จิราภา พึ่งบางกรวย; นันท์นภัส สุดแดน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว