การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง น้ำเสีย -- การบำบัด

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 11 จากทั้งหมด 11
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2546การติดตามประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Upflow Anaerobic Sludge Blanket ขนาดใหญ่ในโรงงานอหารทะเลแช่แข็ง ช่วงการเริ่มต้นเดินระบบ-; พรศิริ อินเทียร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2545การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมผลิตสีย้อมและการย่อยสลายสีย้อมกลุ่มอะโซบางชนิดโดยจุลินทรีย์ผสมสุบัณฑิต นิ่มรัตน์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุดารัตน์ สวนจิตร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศิริโฉม ทุ่งเก้า, และอื่นๆ
2560การประเมินวัฏจักรชีวิตการผลิตก๊าซชีวภาพของน้ำเสียจากโรงงานผลิตแป้งขนมจีนอาณัติ ดีพัฒนา; เอริน เงาภู่ทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2559การปรับปรุงลักษณะการกวนผสมของน้ำเสียในถังปรับเสมอเพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบบำบัดน้ำเสียธงชัย ศรีวิริยรัตน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อมลวรรณ ชูดอนหวาย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม.
2561การพัฒนากระบวนการบำบัดน้ำเสียโรงงานผลิตกระดาษโดยการตรึงเซลล์จุลินทรีย์บนเม็ดตรึงอัลจิเนตในถังปฎิกรณ์ชีวภาพแพคเบดเพื่อกำจัดเซลลูโลสในน้ำเสียวิทวัส แจ้งเอี่ยม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2549การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียสีย้อมแบบผสม-; นันธิกา ตันติวรสิทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2553การเปรียบเทียบตัวกรองชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในการบำบัดกลิ่นน้ำเสียจากกระบวนการแปรรูปยางพารา-; อัจฉรา ศรีคงรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- คณะสาธารณสุขศาสตร์.
2552การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียแบบถังกรองไร้อากาศชนิดไหลขึ้นในสภาพที่มีตัวกลางต่างชนิดกันและสภาพที่ไม่มีตัวกลาง-; พัชรินทร์ นาคหล่อ,2525; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม.
2547การใช้ไคโตซานร่วมกับตะกอนเร่งในการบำบัดน้ำเสียจากแหล่งชุมชน-; จันทรา นิรนพรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2556ผลกระทบของโลหะประจุบวกต่อการเกิดไบโอฟิล์มในระบบบำบัดน้ำเสียแบบ IFASธงชัย ศรีวิริยรัตน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศิลป์ชัย คูหาแก้ว, 2528; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี.
2555ผลของระดับการกำจัดหมู่อะซิติลและน้ำหนักโมเลกุลของไคโรซานต่อการตกตะกอนสาหร่าย Chaetoceros calcitransเยาวภา ไหวพริบ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อังคณา โชคดีวัฒนเจริญ,2522; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม.