การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง นักเรียนประถมศึกษา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 12
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561กลยุทธ์การพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดจันทบุรีสมพงษ์ ปั้นหุ่น; สุเมธ งามกนก; จเร พัฒนผล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนาแบบวัดความสุขของผู้เรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกสุรินทร์ สุทธิธาทิพย์; สมศักดิ์ ลิลา; สำอางค์ สุดสอาด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี : วิเคราะห์ความแปรปรวนพหุสมโภชน์ อเนกสุข; สุรีพร อนุศาสนนันท์; อ้อมใจ สุทธิวารี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมการทำงานกลุ่มเรื่อง การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชและสัตว์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบค้น (GI)สมศิริ สิงห์ลพ; นพมณี เชื้อวัชรินทร์; คนิษา ลำภาศาล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การศึกษาพัฒนาการคุณลักษณะของนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออก โดยประยุกต์ใช้โมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงคุณวุฒิ คนฉลาด; ศุภกฤต ปิยะสุข; สุขุม มูลเมือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การสร้างเกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายของนักเรียนอายุระหว่าง 7-9 ปี นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์; สุรีพร อนุศาสนนันท์; พรแก้ว หนูคำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การออกกำลังและการกีฬา
2561การเพิ่มความจำขณะทำงานด้านภาพของนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกมแอคชัน : การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์เสรี ชัดแช้ม; ปรัชญา แก้วแก่น; รัชกร โชติประดิษฐ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2551การเสริมสร้างค่านิยมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาสุเมธ งามกนก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป้องกันการจมน้ำของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จังหวัดนครราชสีมาศิริประพาพรรณ ทุมคำ; ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ; พรนภา หอมสินธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2565ผลของพฤติกรรมการกลั่นแกล้งในโรงเรียนที่มีต่อความผูกพันของนักเรียนระดับประถมศึกษา : การวิจัยแบบผสานวิธีพูลพงศ์ สุขสว่าง; ปริญญา เรืองทิพย์; นุธิดา ทวีชีพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561ผลของโปรแกรมสมอง จิตใจ และการเรียนรู้ ต่อหน้าที่บริหารจัดการของสมองในนักเรียนชั้นประถมศึกษาจุฑามาศ แหนจอน; ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์; พัชรินทร์ พาหิรัญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561ผลของโปรแกรมสมองจิตใจและการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความตั้งใจจดจ่อในนักเรียนชั้นประถมศึกษาศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์; จุฑามาศ แหนจอน; นภาวรรณ อุบลธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์