การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง นักศึกษาพยาบาล

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 20
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการแบบเธรด (Threaded) เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชนสมสิทธิ์ จิตรสถาพร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ไพโรจน์ เบาใจ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชญาชล สิริอัครบัญชา, และอื่นๆ
2542การรับรู้ประสบการณ์คลอดของผู้คลอดที่ได้รับการดูแลโดยนิสิตพยาบาลอุษา เชื้อหอม; ธราภรณ์ เชื้อหอม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2550การรับรู้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในคลินิคของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์; พิริยา ศุภศรี; ตติรัตน์ สุวรรณสุจริต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2550การรับรู้สมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งของนิสิตพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาตติรัตน์ สุวรรณสุจริต; พิริยา ศุภศรี; สุวรรณี มหากายนันท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2553การศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเองของนิสิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาพจนารถ สารพัด; นุจรี ไชยมงคล; ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2553การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง 2สายใจ พัวพันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุรีรัตน์ เตี๋ยอนุกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช.
2554ความคลาดเคลื่อนทางยาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต: ศึกษาเฉพาะกรณีสุภาภรณ์ ด้วงแพง; ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2551ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในการทำงานความเป็นอิสระแห่งตนและบรรยากาศองค์การกับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์ภาคตะวันออกจุฬาลักษณ์ บารมี; พจนาถ บรรเทาวงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554นิสิตพยาบาลกับความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองพจนารถ สารพัด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือยุวดี ลีลัคนาวีระ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; Thnporn Ymsri, และอื่นๆ
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาพยาบาลชนัดดา แนบเกษร; จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส; ศิริญพร บุสหงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2556ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอัตมโนทัศน์ของนักศึกษาพยาบาลชนัดดา แนบเกษร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อารีรัตน์ พะวินรัมย์, และอื่นๆ
2546ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนิสิตพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2564ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกอารีรัตน์ ขำอยู่; สิริพิมพ์ ชูปาน; ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา; สหัทยา รัตนจรณะ; ดำรงศักดิ์ สงเอียด, และอื่นๆ
2549ปัจจัยพื้นฐานครอบครัวและความฉลาดทางอารมณ์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม การแสดงออกของนิสิตพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพานุจรี ไชยมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2542ผลของการใช้โปรแกรมการฝึกทักษะการอ่านสถานการณ์การพยาบาลด้วยวิธีการ SQ 3R ต่อความสามารถในการสรุปประเด็นปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4ชนัดดา แนบเกษร; สราวลี สุนทรวิจิตร; รจนา ปุณโณทก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตต่อความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลชนัดดา แนบเกษร; ดวงใจ วัฒนสินธุ์; ธนพล บรรดาศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2553ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการรับรู้พลังอำนาจและการปฏิบัติการดูแลของผู้ดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมรัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ประภา ชีวีโรจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
2561ผลของโปรแกรมเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ต่อภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลดวงใจ วัฒนสินธุ์; ชนัดดา แนบเกษร; เสาวลักษณ์ ศรีโพธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2534เปรียบเทียบทัศนคติต่อการดูแลตนเองของประชาชนของนิสิตพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพากับนักศึกษาจากหลักสูตรอื่นรัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์