การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง นักศึกษาครู

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ CARES เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครู ของนิสิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาธนภร อินต๊ะสิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จันทร์ชลี มาพุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พัชรินทร์ รุจิรานุกูล, และอื่นๆ
2563การศึกษาความคงทนด้านความรักและความศรัทธาในวิชาชีพครูของนิสิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หลังเข้าร่วมกิจกรรม CREAMสุกัลยา สุเฌอ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาครูสมพงษ์ ปั้นหุ่น; ไพรัตน์ วงษ์นาม; ภัทริณี คงชู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์