การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง นักศึกษา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 16 จากทั้งหมด 16
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพายุวดี รอดจากภัย; สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; ณัฐกานต์ ปัดเกษม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนาแบบสำรวจความฉลาดทางอารมณ์ตามโมเดลของบาร์ออนที่ปรับปรุงใหม่สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีไพรัตน์ วงษ์นาม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุรีพร อนุศาสนนันท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นฤดม พิมพ์ศรี, และอื่นๆ
2558การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์จันทร์ชลี มาพุทธ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การวิเคราะห์ต้นทุนในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี กรณีศึกษา นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชามานะ เชาวรัตน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธนรุจ โรจน์มานะวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน.
2563การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการเรียนและการพ้นสภาพของนิสิตระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศอังศุมาลี สุทธภักติ; เอกภพ บุญเพ็ง
2560การศึกษาภาวะการออกกลางคันของนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาประยูร อิ่มสวาสดิ์; ระวีนันท์ ชูสินชินภัทร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพากิจฐเชต ไกรวาส; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุธาสินี ปานนาง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2553ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยครูคังไข แขวงเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปีการศึกษา 2552-; คำฮู้ จันทปัญญา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพัฒนาครุศึกษา.
2545ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1วันทนีย์ สุวรรณช่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2547ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตคู่ของนักศึกษาที่อยู่ด้วยกันก่อนสมรสสุนทราวดี เธียรพิเชฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นิรมล ธีระไตรรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว
2547ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตคู่ของนักศึกษาที่อยู่ด้วยกันก่อนสมรสสุนทราวดี เธียรพิเชฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นิรมล ธีระไตรรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว
2555ปัจจัยที่มีผลต่อความสนใจเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาปีสุดท้าย ระดับปริญญาตรี คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ภาคปกติ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสนวุฒิชาติ สุนทรสมัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปฏิภาณ เสี้ยจันทร์บริบูรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- คณะการจัดการและการท่องเที่ยว.,มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2564ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเสพติดสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีในภาคตะวันออก: ศึกษากรณี การใช้เฟสบุ๊ครัสรินทร์ ว่องสวัสดิ์; ธีระ กุลสวัสดิ์
2563ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาสถาพร พฤฑฒิกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555ปัญหาและแนวทางการดำเนินงานกิจการนักศึกษาวิทยาลัยครูปากเซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววิชิต สุรัตน์เรืองชัย; สุกขะสะหวาด วงหาจัก; ประยูร อิ่มสวาสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
2563สมรรถภาพทางกายของนิสิตสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาปีการศึกษา 2562เอกยศ มานะสม; ปนัดดา จูเภาล์; เกษมสันต์ พานิชเจริญ; ระพีพัฒน์ เดือนเพ็ญศรี; ประทีป ปุณวัฒนา, และอื่นๆ