การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง งานนิพนธ์ปริญญาตรี

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 50  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2546การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาเครื่องจักสานไม้ไผ่ของประชาชนตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีหฤทัย ศิริพิพัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2545การศึกษา ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารโรคเอดส์ของประชาชน ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีมานะชาติ ไพรอนันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2546การศึกษาการเปิดรับสื่อที่มีเนื้อหาทางเพศผ่านนิตยสารสตรีกับทัศนคติทางเพศของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรีชารินี จ้องสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2548การศึกษาความสัมพันธ์ของหอยขี้นกและปริมาณสารอินทรีย์ของป่าชายเลนหนองสนามไชย จังหวัดจันทบุรีพัดชา ศิริศักดิ์สมบูรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
2548การศึกษาชนิดและปริมาณสัตว์หน้าดินบริเวณป่าชายเลนหนองสนามไชย จังหวัดจันทบุรีต่อพงษ์ เงินหล่อ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
2546การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมที่มีต่อการเล่นเกมออนไลน์ของเยาวชนใน จ. ชลบุรีวราภรณ์ วิริยะกิจนุกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2546การศึกษาวรรณกรรมคำสอนจากเอกสารสมุดไทยเรื่อง เข้าเมืองแก้ว ของหลวงพฤฒา วัดโยธานิมิต จ. ตราดตวงดาว ศิลาอาศน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. ภาควิชาภาษาไทย
2547การศึกษาวรรณกรรมเรื่องท้าวสุทนและมโนห์รา ฉบับหอสมุดแห่งชาติ จังหวัดชลบุรีปราณี เทศศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. ภาควิชาภาษาไทย
2539การศึกษาวิเคราะห์ชื่อหมู่บ้าน 60 หมู่บ้าน ในอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีกฤษณา ศิริสังวรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. ภาควิชาภาษาไทย
2541การศึกษาวิเคราะห์ชื่อหมู่บ้านในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีพัทธยา บัวแย้ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. ภาควิชาภาษาไทย
2548การศึกษาโครงสร้างชุมชนปลาบริเวณกองปะการังเทียม จังหวัดระยองวันชัย สูงคำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
2554การสำรวจความต้องการจำเป็นของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรีเกศรินทร์ ไกลบาป; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2546การสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชาวชุมชนบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราวิลาวัลย์ ศรีสว่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2546การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติที่มีต่อผู้ว่าราชการแบบบูรณาการ (CEO) ของข้าราชการ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราธิชาพันธ์ โอชกะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2547การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของประชากรเพศชายวัยทำงาน ในเขต ต. แสนสุข อ. เมือง จ. ชลบุรีว่านทิพย์ รัศมี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2546การเปิดรับข่าวสาร ความรู้และการใช้เครื่องสำอางของผู้ใช้แรงงานหญิง จังหวัดชลบุรีสุชีรา สินทรัพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2546การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์เพลงไทยลูกทุ่ง : ศึกษาเฉพาะกรณีประชาชนในเขตตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีภัทรวดี ฉิมพาลี; มหาวิทยาลัยบูรพา. ภาควิชานิเทศศาสตร์
2546การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรม การใช้ผ้าไทยของผู้หญิงในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีสิทธิศักดิ์ คงแถวทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2546การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของประชาชนใน จังหวัดชลบุรีมธุพร ผ่องแผ้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2546การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติและพฤติกรรมในการดื่มสุราพื้นบ้านของผู้ชายตำบลแสนสุข จังหวัดชลบุรีอัศวิน สินธุประสิทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์