การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ความสัมพันธ์กับลูกค้า

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2550กลยุทธ์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ประเภทร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดในเขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี-; ธิดารัตน์ ศิริวาท; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2550กลยุทธ์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าประเภทร้านอาหารคาราโอเกะในเขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี-; นิตินัย ปาละนิติเสนา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2550กลยุทธ์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าประเภทร้านอาหารญี่ปุ่นในเขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี-; นันท์นภัส พุกนาค; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2550ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกลยุทธ์ด้านส่วนประสมการตลาดบริการในศูนย์ฟิตเนส การกีฬาแห่งประเทศไทย-; วาสนา โฉมดี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา.
2559ความสัมพันธ์ของความรับผิดชอบต่อสังคมคุณภาพความสัมพันธ์และความยั่งยืนของธุรกิจธนาคารกับลูกค้าที่ประกอบธุรกิจ SMEs ในจังหวัดชลบุรีสมบัติ ธำรงสินถาวร; วุฒิชาติ สุนทรสมัย; ศิโรรัตน์ รัตนวิจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2555ทัศนคติของลูกค้าในการติดต่อธุรกิจกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9000 กรณีศึกษา : บริษัท ไท้ ฝู หลง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดวุฒิชาติ สุนทรสมัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ขจี ประดับศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2559ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส อมตะนคร จังหวัดชลบุรีศักดิ์ชาย จันทร์เรือง; สมพร ฉิมแฉล้ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2563วิทยากรต้อนรับคณะเข้าชมส่วนจัดแสดงของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาจิรศักดิ์ แช่มชื่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล